חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2631.
נותרו עוד 137 פרקים!

9%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

שו”ת

הוספת תבלין לתבשיל בשבת

י׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 10, 2014
הוספת תבלין לתבשיל בשבת
שאלה האם מותר להוסיף תבלין, כגון פלפל שחור, לתבשיל בשבת, כדי לשפר את טעמו. וכן האם מותר להוסיף כורכום לתבשיל, כדי לצבוע אותו בצהוב, או שיש בזה איסור משום “צובע” או משום “בישול ? תשובה ביארנו בעבר באופן כללי את איסור צביעה בשבת, שמלאכת הצובע היא אחת משלשים ותשע המלאכות האסורות בשבת מן התורה. צביעה באוכלין בספר שבלי הלקט (לרבינו צדקיה בן רבי אברהם הרופא, שחי לפני כשמונה מאות שנה בעיר רומא שבאיטליה), כתב, צריך לעיין, לגבי נתינת הכרכום במאכל בשבת, אם יש בזה משום איסור צובע, ולפי דברי בעל היראים שאמר שאין דרך צביעה באוכלין, מותר. עד כאן. ומבואר מדבריו, שבספר...
0 Comments Off 3205 י׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 10, 2014 הלכות, שבת, שו"ת more

מלאכה בראש חודש

כ״ה בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 26, 2014
מלאכה בראש חודש
שאלה האם נכון הדבר שאסור לנשים לעשות מלאכה בראש חודש? תשובה אמרו רבותינו בפרקי דרבי אליעזר, שבזמן חטא העגל, אמר אהרן לכל עדת ישראל “פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם בניכם ובנותיכם” כדי להתיך את כל הזהב ולעשות ממנו את עגל הזהב. וכששמעו על כך הנשים, לא רצו לתת נזמיהן לבעליהן, ואמרו להם, אתם רוצים לעשות פסל ומסכה תועבת ה’ שאין בו כוח להציל, לא נשמע לכם! ונתן להן הקדוש ברוך הוא שכרן בעולם הזה, שהן משמרות ראשי חודשים יותר מן האנשים, ושכרן לעולם הבא שהן עתידות להתחדש כנשר נעוריהן, כמו המולד של ראשי חדשים. ולפיכך נהגו הנשים שלא לעשות...
0 Comments Off 2509 כ״ה בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 26, 2014 הלכות, מועדים, שו"ת more

השומע קול רעם בלילה

י״ט בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 20, 2014
השומע קול רעם בלילה
שתי שאלות השומע קול רעם מתוך שינה, האם רשאי לברך על הרעם, בלי נטילת ידיים? והאם יש לברך על הברקים בכל פעם, או רק פעם אחת ביום? תשובה אדם הרואה ברקים מברך: “ברוך אתה ה’ אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית”. והשומע קול רעמים מברך: “ברוך אתה ה’ אלוקינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם”. וכתבנו שיש לברך את הברכה מיד עם שמיעת הרעם או בראיית הברק, עד תוך כדי דיבור של סיומם, (כלומר תוך שיעור אמירת המילים “שלום עליך רבי” מסיום הופעת הברק או שמיעת הרעם) אבל אחר כך אינו יכול לברך, אלא ימתין לרעם השני או השלישי. אין...
0 Comments Off 3009 י״ט בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 20, 2014 הלכות, סדר היום, שו"ת more

גזל הגוי

י״ב בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 13, 2014
גזל הגוי
שאלה האם אסור לגנוב או לגזול כסף מאדם שאינו יהודי? תשובה אסור מן התורה לגנוב או לגזול מישראל אפילו כל שהוא. כלומר, אפילו חפץ שנראה שאין לו ערך, אסור לגזול אותו. ובכל הש”ס (התלמוד בבלי) לא מצאנו חילוק מפורש בין ישראל לשאר העמים בענין עוון הגזל. שכשם שאסור לגזול מישראל, כן אסור לגזול מן הגוי. אולם בשלחן ערוך אבן העזר (סימן כח) מבואר שאדם אינו יכול לקדש אשה, אלא בחפץ השייך לו. ושם כתב הרמ”א, שמי שגזל חפץ מהגוי, וקידש בו אשה, (ואפילו אם הגוי אינו מיואש מהחפץ שנגזל ממנו, והוא עדיין מצפה לקבלו בחזרה),  האשה מקודשת לו. ומשמע מדברי...
0 Comments Off 2335 י״ב בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 13, 2014 הלכות, שו"ת more

דין ביצה או שום שהיו קלופים לילה שלם

כ״ד בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 27, 2013
דין ביצה או שום שהיו קלופים לילה שלם
דברים האסורים משום סכנה בגמרא במסכת נדה (דף יז.) אמר רבי שמעון בר יוחאי, חמישה דברים העושה אותם מתחייב בנפשו ודמו בראשו (כלומר שמביא את עצמו לידי סכנה), ואחד מהם, האוכל שום קלוף או בצל קלוף או ביצה קלופה שעבר עליהם הלילה. ומבואר שיש איסור לאכול שום או בצל או ביצה שעבר עליהם כל הלילה כשהם קלופים. ומבואר בדברי הפוסקים, שטעם הדבר שיש סכנה באכילת דברים אלו שנקלפו ועבר עליהם הלילה, הוא מפני ששורה עליהם רוח רעה שעלולה לגרום נזק. רוח רעה בזמנינו אולם ב”הגהות מרדכי”, נשאל על כך שבארצותיהם לא היו נזהרים מאכילת ביצה קלופה, וכתב שאין נזהרים בזה...
0 Comments Off 2457 כ״ד בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 27, 2013 הלכות, שו"ת more

מהם הדברים המשכחים את הלימוד?

כ׳ בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 23, 2013
מהם הדברים המשכחים את הלימוד?
חמישה דברים המשכחים את הלימוד מובא במסכת הוריות (דף יג:) “תנו רבנן, חמישה דברים משכחים את הלימוד, האוכל ממה שאוכל עכבר וממה שאוכל חתול, והאוכל לב של בהמה, והרגיל בזיתים, והשותה מים של שיורי רחיצה, והרוחץ רגליו זו על גבי זו. ויש אומרים אף המניח כלי תחת מראשותיו”. והנה בענין אכילת לב של בהמה או של עוף על פי דברי המקובלים, שאין זה איסור מן הדין כלל, ואף שאכילת לב הבהמה אמנם גורמת לשכחה, מכל מקום איסור ממש אין כאן גם אם כדאי להמנע מכך. אכילת זיתים ולענין אכילת זיתים, הנה בלשון הברייתא שנינו: “הרגיל בזיתים”, ולא שנינו “האוכל זיתים”....
0 Comments Off 2414 כ׳ בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 23, 2013 הלכות, שו"ת more

האם מותר לקחת ספר קודש ולהניח על גביו ספר קודש אחר?

ט״ו בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 18, 2013
האם מותר לקחת ספר קודש ולהניח על גביו ספר קודש אחר?
שאלה האם מותר לקחת ספר קודש, ולהניח על גביו ספר קודש אחר, כדי שיהיה נוח יותר לעיין בספר? תשובה יש נוהגים לקחת ספר קודש, כגון ספר משניות, ומניחים על גביו בשיפוע ספר קודש אחר, כגון סידור, כדי שיהיה נוח יותר לעיין בסידור. ובספר טורי זהב (יורה דעה סימן רפב סעיף קטן יג) כתב, שאסור ליטול ספר ולהניחו תחת ספר אחר כדי להגביהו שיהיה נוח לו לעיין בתוכו, שאין זה דרך כבוד, אלא אם כן היה מונח הספר לפני כן, שאז מותר להניח את השני על גביו. כלומר, לדברי הטורי זהב, אין להשתמש בספר כ”הגבהה” לספר אחר. ורק אם בלאו הכי...
1 Comments Off 2630 ט״ו בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 18, 2013 הלכות, שו"ת more

ישיבה על גבי ספסל כשספר מונח עליו

י״ב בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 15, 2013
ישיבה על גבי ספסל כשספר מונח עליו
שאלה האם מותר לשבת על גבי ספסל שמונחים עליו ספרי קודש? תשובה בגמרא במסכת מנחות (דף לב:) אמר רבי חלבו, אני ראיתי את רב הונא, שכאשר רצה לשבת על גבי מיטה שספר תורה מונח עליה, הניח את ספר התורה במקום אחר, ואז התיישב. מכאן שסבר רב הונא שאסור לשבת על גבי מטה שספר תורה מונח עליה. וכן אמרו בתלמוד ירושלמי, לא ישב אדם על גבי ספסל שספר תורה מונח עליו, ומעשה ברבי אליעזר שישב על גבי ספסל שהיה עליו ספר תורה, (בלי שימת לב), והרתיע מלפניו (ונרתע, קם מיד כשראה את הספר), כמרתיע מפני הנחש, (כאילו ראה נחש, מפני אימתו...
0 Comments Off 2728 י״ב בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 15, 2013 הלכות, שו"ת more

נטילת ידיים לאחר ביקור בקברי צדיקים

י״ב בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 15, 2013
נטילת ידיים לאחר ביקור בקברי צדיקים
שאלה האם יש ליטול ידיים לאחר ביקור בקברי צדיקים או בבית הקברות? והאם החיוב הוא דוקא כשמבקרים בבית הקברות, או אפילו לאחר השתתפות בהלוייה? תשובה מרן השלחן ערוך (סימן ד) כתב, ש”ההולך בין המתים, צריך ליטול את ידיו”. וכן נהגו מימות עולם, שהמבקרים בבית הקברות, נוטלים אחר כך את ידיהם, עם כלי, ונוטלים שלוש פעמים בכל יד לסירוגין, כפי שעושים בנטילת ידיים של שחרית. טעם הנטילה ומקור הדברים בדברי המרדכי (ברכות סי’ קצד) ושאר הראשונים. אולם טעם נטילת הידיים הזו, שנוי במחלוקת. כי הרמב”ן בתורת האדם (שער האבל עמוד קנו) כתב, שיש ליטול ידיים במים כשיוצאים מבית הקברות, משום שהמים...
0 Comments Off 3060 י״ב בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 15, 2013 הלכות, שו"ת more

דין השמן והפתילות אחר שכבו

כ״ט בכסלו ה׳תשע״ד – דצמבר 2, 2013
דין השמן והפתילות אחר שכבו
שאלות בענייני חג החנוכה באדיבות אתר “הלכה יומית” ע”פ פסקי מרן ר’ עובדיה יוסף זצוק”ל שאלה האם מותר לזרוק את השמן הנותר מהדלקת נרות חנוכה? תשובה השמן או נרות השעווה המיועדים להדלקת נרות חנוכה, אין להשתמש בהם בשימוש אחר, כגון לצורך אכילה, או להדלקת נרות שבת. והוא מפני שהשמן הוקצה למצוותו. כלומר, מיוחד הוא אותו השמן למצות הדלקת נרות חנוכה, ולכן אין להשתמש בו שימוש אחר, אלא עושה לו מדורה ושורפו. (כלומר שורף את השמן שלא לשום צורך). והכוונה במה שאמרנו שאין להשתמש בשמן הנותר לשימוש של חול, אינה לשמן הנשאר בבקבוק, אלא אך ורק לשמן הנשאר בבזיכים של מנורת...
0 Comments Off 3971 כ״ט בכסלו ה׳תשע״ד – דצמבר 2, 2013 הלכות, חנוכה, מועדים, שו"ת more