חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2565.
נותרו עוד 20 פרקים!

87%

הנצפים ביותר

שבת

סעודה רביעית

ט״ו בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 27, 2015
סעודה רביעית
שאלה: האם חובה לאכול במוצאי שבת פת (לחם) לשם סעודה רביעית שנקראת גם כן מלוה מלכה? תשובה: בגמרא במסכת שבת (דף קיט.) אמרו, “לעולם יסדר אדם שלחנו בערב שבת, אף על פי שאינו צריך אלא לכזית, ולעולם יסדר אדם שלחנו במוצאי שבת, אף על פי שאינו צריך אלא לכזית”. כלומר, יסדר את שלחנו, ויפרוש עליו מפה וכיוצא בזה בדרך כבוד, הן בליל שבת, והן במוצאי שבת. ומשמע לכאורה שסעודה רביעית על הפת (כלומר עם נטילת ידים וברכת המוציא ואכילת פת וברכת המזון) הרי היא חובה, כמו הסעודה הראשונה של שבת, שהרי שתיהן הוזכרו באותו סגנון בגמרא. וכן כתב באמת הגר”א מוילנא, שמסמיכות...
0 Comments Off 2193 ט״ו בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 27, 2015 הלכות, שבת more

הלכה / טלטול בשבת

ה׳ בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 17, 2015
הלכה / טלטול בשבת
שאלה: האם מותר לטלטל (להזיז) ולקרוא בשבת בספרי רפואה ובספר טלפונים. ומה הדין בזה לענין קריאת עתונים בשבת? דברי מרן השלחן ערוך בענין קריאת ספרי שיחת חולין ודברים אסורים תשובה: כתב מרן השלחן ערוך (סימן שז סעיף טז): מליצות ומשלים של שיחת חולין, ודברי חשק, כגון ספר עמנואל וכו’, אסור לקרוא בהם בשבת. ואף בחול אסור, משום מושב לצים, ועובר משום אל תפנו אל האלילים “אל תפנו אל מדעתכם”, ובדברי חשק יש בזה איסור גם משום שמגרה יצר הרע בעצמו. ומי שחיברן, ומי שהעתיקם, ואין צורך לומר שזה המדפיסן, מחטיאים את הרבים. עד כאן לשונו. ביאור דבריו: ספר עמנואל, הוא כולו ערוך בחרוזים...
0 Comments Off 1933 ה׳ בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 17, 2015 הלכות, שבת more

‎הלכות, תפילות ומתכון להפרשת חלה 
‎

כ״ז במרחשון ה׳תשע״ה – נובמבר 20, 2014
‎הלכות, תפילות ומתכון להפרשת חלה 
‎
‎הלכות הפרשת חלה ‎זמן הפרשת חלה
 ‎זמן הפרשת חלה טוב להמתין מלהפריש חלה עד לאחר גמר הלישה, כשתעשה העסה גוף אחד, ותהא העסה/ות מונחות בכלי ושלא יבלוט הבצק מדפנות הכלי. אם לא הפרישו חלה ונזכרו אחר האפיה, יש להפריש חלה אחר האפיה. שכח/ה מלהפריש חלה מערב שבת או יום טוב אין להפריש ביום טוב או בשבת, ואסור לאכול מהמאפה עד מוצאי שבת או יום טוב, עד שיפרישו חלה. אם יש מספר עיסות קטנות, ודוקא מאותו המין והתכולה, ובאותו הטעם, ניתן לצרפן לעסה אחת ע”י הנחת כסוי במפה או בסדין מעל העיסות או החלות. ‎מי חייב במצוה זו ? 
 ‎מצות...
0 Comments Off 3799 כ״ז במרחשון ה׳תשע״ה – נובמבר 20, 2014 הלכות, שבת, תפילה more

דין המסת קרח בשבת

כ״ב באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 18, 2014
דין המסת קרח בשבת
במסכת שבת (דף נא:) תנו רבנן, אין מרסקים לא את השלג ולא את הברד בשבת, אבל נותן הוא לתוך הכוס או לתוך הקערה ואינו חושש. זאת אומרת, שיש איסור לרסק בשבת שלג או ברד או קרח על מנת שיהפוך למים נוזלים. ונחלקו הראשונים בטעם איסור ריסוק קרח בשבת, שבספר התרומה פירש, שטעם האיסור הוא מדין “נולד”, שיש איסור מן התורה ליצור דבר חדש בשבת, והרי הקרח הופך על ידי הריסוק למים נוזלים שהם דבר חדש, ויש בזה איסור משום נולד. אולם דעת הרמב”ם והרמב”ן והרשב”א, שאין בפעולה זו של הפיכת הקרח לנוזל איסור משום נולד, משום שאין זה דומה לבורא...
0 Comments Off 2915 כ״ב באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 18, 2014 הלכות, שבת more

הוספת תבלין לתבשיל בשבת

י׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 10, 2014
הוספת תבלין לתבשיל בשבת
שאלה האם מותר להוסיף תבלין, כגון פלפל שחור, לתבשיל בשבת, כדי לשפר את טעמו. וכן האם מותר להוסיף כורכום לתבשיל, כדי לצבוע אותו בצהוב, או שיש בזה איסור משום “צובע” או משום “בישול ? תשובה ביארנו בעבר באופן כללי את איסור צביעה בשבת, שמלאכת הצובע היא אחת משלשים ותשע המלאכות האסורות בשבת מן התורה. צביעה באוכלין בספר שבלי הלקט (לרבינו צדקיה בן רבי אברהם הרופא, שחי לפני כשמונה מאות שנה בעיר רומא שבאיטליה), כתב, צריך לעיין, לגבי נתינת הכרכום במאכל בשבת, אם יש בזה משום איסור צובע, ולפי דברי בעל היראים שאמר שאין דרך צביעה באוכלין, מותר. עד כאן. ומבואר מדבריו, שבספר...
0 Comments Off 2815 י׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 10, 2014 הלכות, שבת, שו"ת more

הכנת הסעודות לשבת

י״א במרחשון ה׳תשע״ד – אוקטובר 15, 2013
הכנת הסעודות לשבת
א ישכים בבוקר ביום ששי להכין צרכי שבת, ונכון לקנות כל צרכי שבת בערב שבת, ולא קודם, אלא אם כן חושש שלא ימצא לקנותם ביום שישי. ואפילו יש לו כמה עבדים לשמשו, או יש לו אשה ובנים או בנות המכינים עבורו צרכי שבת, ישתדל להכין בעצמו איזה דבר לצרכי שבת כדי לכבדו. כי מצוה בו יותר מבשלוחו. [ילקו''י שבת כרך א עמוד סז]. ב הזיעה שהאדם מזיע בהכנת צרכי שבת, הקדוש ברוך הוא מוחק בה את העוונות כמו הדמעות. ולכן אין להתעצל בטירחא בהכנת צרכי שבת. [שעה''כ]. וטוב לומר על כל דבר שקונה לכבוד שבת, כי זהו לכבוד שבת. ואף מי שהכין...
0 Comments Off 2296 י״א במרחשון ה׳תשע״ד – אוקטובר 15, 2013 הלכות, שבת more

ערב שבת

ה׳ במרחשון ה׳תשע״ד – אוקטובר 9, 2013
ערב שבת
א אין נוסעים בערב-שבת או בערב יום טוב יותר מג’ פרסאות. וכל זה כאשר לא הודיע למארחיו על בואו הצפוי, ולא הכינו עבורו אכילה ושתיה. אבל אם הודיע להם על בואו מותר לנסוע מעיר לעיר אפילו אחר שליש היום, אף בנסיעה של מספר שעות. וכיום נהגו להקל בזה, כיון שבלאו הכי רוב בני אדם מכינים צרכי שבת בריוח. ומכל מקום נכון להודיע למארחיו על בואו, כדי שיכינו לו צרכי שבת, ולא יבואו לידי ביטול עונג שבת, או חשש חילול שבת. ואם אינו יכול להכין צרכי שבת במקום שנמצא שם, ואינו יכול להודיע לקרוביו על בואו, מותר לו ליסע לביתו אף בלי...
0 Comments Off 3289 ה׳ במרחשון ה׳תשע״ד – אוקטובר 9, 2013 הלכות, שבת more

להזהר בכבוד השבת

כ״ט בתשרי ה׳תשע״ד – אוקטובר 3, 2013
להזהר בכבוד השבת
א נאמר בישעיה (נח, יג): ”וקראת לשבת עונג”, ואמרו בגמרא (שבת קיח.) אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, כל המענג את השבת נותנין לו נחלה בלי מצרים, שנאמר (שם): אז תתענג על ה’ והרכבתיך על במתי ארץ, והאכלתיך נחלת יעקב אביך וגו’. רב נחמן בר יצחק אמר, ניצול משעבוד גלויות וכו’. אמר רב יהודה אמר רב, כל המענג את השבת נותנין לו משאלות לבו וכו’. לפיכך צריך האדם לזרז את עצמו כדי לכבד את השבת. ויש אומרים שמצות עונג שבת עיקרה מן התורה, שהשבת הוא בכלל מקראי קודש, שנאמר, וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש וכו’. ומקרא קודש פירשו חז”ל בספרא,...
0 Comments Off 2482 כ״ט בתשרי ה׳תשע״ד – אוקטובר 3, 2013 הלכות, שבת more