חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2560.
נותרו עוד 20 פרקים!

87%

הנצפים ביותר

לשון הרע

כלל ג’: סעיף ז’ – ח’

י״ב בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 13, 2014
כלל ג’: סעיף ז’ – ח’
הלכות לשון הרע, כלל ג, סעיף ז’ ודע עוד כלל גדול ועיקר בענינים אלו של לדון לכף זכות. אם הוא רואה אדם שדיבר או עשה מעשה בין אם הוא דבר שבין אדם למקום, בין אם דבר שבין אדם לחברו, ואפשר לדון לכף חובה ולכף זכות. אם האיש ההוא ירא אלוהים, חייבים לדון אותו לכף זכות, אפילו אם מצד הדעת הדבר יותר קרוב לכף חובה. ואם הוא אדם בינוני שלפעמים נזהר מן החטא ולפעמים נכשל בו, אם הספק שקול – מצוה לדון לכף זכות. כמו שאמרו רבותינו ז”ל: הדן את חבירו לכף זכות, המקום ידיניהו לכף זכות, והוא נכנס בכלל מאמרו...
0 Comments Off 1921 י״ב בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 13, 2014 הלכות, לשון הרע more

כלל ג’: סעיף ה’ – ו’

ז׳ בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 8, 2014
כלל ג’: סעיף ה’ – ו’
הלכות לשון הרע, כלל ג, סעיף ה’ יש עוד ענייני סיפור לשון הרע דרך רמאות. כגון שמספרים סיפור לפי תומם על חבריהם,כאילו שאינם יודעים שהסיפור כולל בתוכו גנאי. הלכות לשון הרע, כלל ג, סעיף ו’ ודע, שאפילו לא בא עלי ידי הסיפור לשון הרע שום רעה לאיש ההוא, כגון שלא קבלו השומעים את דבריו, בכל זאת נחשב לשון הרע וצריך כפרה. ויותר מזה, אפילו אם הוא משער מלכתחילה שלא יבוא רעה למסופר מסיפורו, בכל זאת אסור לו לספר בגנותו....
0 Comments Off 1610 ז׳ בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 8, 2014 הלכות, לשון הרע more

כלל ג’: סעיף ג’ – ד’

כ״ח בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 31, 2013
כלל ג’: סעיף ג’ – ד’
הלכות לשון הרע, כלל ג, סעיפים ג’ ו-ד’ ודע עוד, שאיסור רכילות נקרא גם אם לא אומר בפני מי שנוגע לו הענין. כגון שאומר סתם לחברו , כך וכך שמעתי על ראובן, שסיפר על שמעון כך וכך. כי דרכם של כאלה סיפורים להתגלגל ולגרום מריבה בין פלוני לבין מי שסיפר עליו. וכל שכן שאסור לספר לאדם מה שסיפרו על בניו וקרוביו, כיון שדרך האדם להתרגז מכאלה סיפורים. ואם כוונתו כשמספר לחבירו על מנת שיוכיח את ראובן שסיפר לשון הרע על שמעון, עיין בחלק א’ כלל י’ סעיף ו....
0 Comments Off 1968 כ״ח בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 31, 2013 הלכות, לשון הרע more

כלל ג’: סעיף א’ – ב’

כ׳ בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 23, 2013
כלל ג’: סעיף א’ – ב’
הלכות לשון הרע, כלל ג, סעיף א’ אסור לספר רכילות גם אם הוא אמת גמור, אפילו שלא בפניו, גם אם יודע שהיה מספר את הרכילות בפניו ממש. וכל שכן אם מעיז לומר לו בפניו “אתה דיברת עליו כך וכך” “אתה עשית לו כך וכך”, שעל ידי זה נגרם שנאה יותר חזקה. כיון שמי שסופר עליו, בטוח יותר שזה אמת גמור, כי אילולא זה היה אמת, לא היה מעיז לומר לו בפניו שהוא עשה כך. הלכות לשון הרע, כלל ג, סעיף ב’ אם ראובן סיפר על שמעון בפני לוי. והלך לוי וסיפר את הדברים לשמעון. אסור לשמעון לומר אחר כך לראובן...
1 Comments Off 2049 כ׳ בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 23, 2013 הלכות, לשון הרע more

כלל ב’: סעיף ג’-ד’

י״ב בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 15, 2013
כלל ב’: סעיף ג’-ד’
הלכות לשון הרע, כלל ב, סעיף ג’ יש אומרים שאם אדם סיפר לשון הרע בפני שלושה. אף שוודאי המספר עבר על איסור סיפור לשון הרע, אבל אם אחד מהשלושה הלך וסיפר למישהו אחר, לא עובר על איסור לשון הרע. כיוון ששלושה יודעים מזה, נחשב כמו שכל העולם יודע. ודווקא אם סיפר לחבירו בדרך מקרה, אבל לא שהתכווין לגלות את הסיפור ולגנותו יותר. ואפילו אם לא מספר בשם מי שסיפר לו, אלא מספר שסתם נשמע כך על פלוני, בכל זאת עובר באיסור לשון הרע. הלכות לשון הרע, כלל ב, סעיף ד’ וכל ההיתר לספר אם סופר לפני שלושה, הוא דווקא לאחד...
0 Comments Off 1496 י״ב בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 15, 2013 הלכות, לשון הרע more

כלל ב’: סעיף א’-ב’

כ״ח בכסלו ה׳תשע״ד – דצמבר 1, 2013
כלל ב’: סעיף א’-ב’
הלכות לשון הרע, כלל ב, סעיף א’ אסור לספר לשון הרע על חבירו אפילו שהדברים אמת, ואפילו בפני אדם יחיד. וככל שיתרבו השומעים, כך גדול עוון המספר. כי חבירו מתגנה יותר, כיון שגנותו מתפרסם ליותר אנשים, וגם כי מכשיל יותר אנשים בשמיעת לשון הרע. הלכות לשון הרע, כלל ב, סעיף ב’ ההיתר שיש בחז”ל לספר לשון הרע “בפני שלושה”, מדובר בסיפור דבר שאינו גנאי גמור, ומשתמע ל-2 פנים. ודבר כזה תלוי לפי נימת המספר בעת שמספר. אם מספר דבר כזה בפני שלושה, מותר. כיון שיודע שוודאי יגיעו הדברים לאוזני מי שמספר עליו, ולכן יספר באופן החיובי....
0 Comments Off 1626 כ״ח בכסלו ה׳תשע״ד – דצמבר 1, 2013 הלכות, לשון הרע more

כלל א’: סעיף ז’-ח’

כ״ה בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 28, 2013
כלל א’: סעיף ז’-ח’
הלכות לשון הרע, כלל א, סעיף ז’ אם יושב בין חבורת אנשים שמדברים דיבורים האסורים, ואין לו דרך לצאת מחברתם. וכשיישב וישתוק ידמה בעיניהם כמשוגע, בכל זאת וודאי שאסור לדבר דיבורים האסורים איתם. ועל זה אמרו חז”ל (עדויות ה’ ו’) “מוטב לאדם שייקרא שוטה כל ימיו, ואל ייקרא רשע שעה אחת לפני המקום”. ויזרז עצמו בשעת מעשה בכל כוחותיו לעמוד על נפשו, ויהיה ליבו נכון ובטוח שיקבל על זה שכר ראוי משמיים. כי לפום צערא אגרא. לפי הצער – השכר. וככל שמצטער יותר לקיים מצוה, כך מקבל יותר שכר. ועל זה שייך מאמר חז”ל “כל רגע ורגע שאדם חוסם את...
0 Comments Off 1734 כ״ה בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 28, 2013 הלכות, לשון הרע more

כלל א’: סעיף ה’-ו’

כ״א בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 24, 2013
כלל א’: סעיף ה’-ו’
הלכות לשון הרע, כלל א, סעיף ה’ אין הבדל בסיפור לשון הרע בין אם סיפר מעצמו, ובין עמד עליו חבירו ושכנע אותו לספר עד שסיפר לו, בכל מקרה אסור. ואפילו אם אביו או רבו שחייב במוראם ביקשו שיספר להם ענין מסויים, והוא יודע שבתוך העניין מעורב לשון הרע, או אפילו רק אבק לשון הרע, אסור לו לשמוע להם. הלכות לשון הרע, כלל א, סעיף ו’ אפילו אם הוא רואה שמהענין של לא לספר גנאי על ישראל ושאר דיבורים אסורים, יסובב לו הפסד גדול לפרנסתו, בכל זאת אסור לדבר לשון הרע. כגון אם מעסיקים אותו אנשים חסרי יראת שמיים ויפטרו את...
0 Comments Off 1598 כ״א בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 24, 2013 הלכות, לשון הרע more

כלל א’: סעיף ג’-ד’

י״ד בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 17, 2013
כלל א’: סעיף ג’-ד’
הלכות לשון הרע, כלל א, סעיף ג’ המספר לשון הרע עובר ב”לא תלך רכיל בעמך”, אם במקרה סיפור בגנות חבירו. אבל אם חס ושלום הורגל לעבור על עוון זה בקביעות, כמו אלו שרגילים לשבת ולספר דברי גנאי על אנשים, אנשים כאלה נקראים בפי חז”ל בעלי לשון הרע. ועונשן גדול בהרבה, כיון שהם עוברים על תורת ה’ מתוך זלזול, ונעשה אצלם כהפקר. ועליהם נאמר בתהילים (י”ב ד’) “יכרת ה’ כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות”. הלכות לשון הרע, כלל א, סעיף ד’ אמרו חז”ל על שלוש עבירות נפרעין מן האדם בעולם הזה ואין לו חלק לעולם הבא.. ואלו הן: עבודה זרה,...
0 Comments Off 1612 י״ד בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 17, 2013 הלכות, לשון הרע more

כלל א’: סעיף א’-ב’

י׳ במרחשון ה׳תשע״ד – אוקטובר 14, 2013
כלל א’: סעיף א’-ב’
הלכות לשון הרע, כלל א, סעיף א’ אסור לספר דבר גנות על חבירו, ואפילו אם הגנות אמת. וזה נקרא בפי חז”ל לשון הרע. והמספר עובר בלא תעשה של (ויקרא י”ט ט”ז) “לא תלך רכיל בעמך”, ולספר בגנות חבירו נחשב רכילות. הלכות לשון הרע, כלל א, סעיף ב’ הלאו הזה שכתבנו שעובר בסיפור לשון הרע, הוא רק הלאו שכתוב בפירוש על עבירה זו. אבל יש עוד הרבה לאוין ועשין שעובר עליהם על ידי סיפור לשון הרע....
0 Comments Off 2020 י׳ במרחשון ה׳תשע״ד – אוקטובר 14, 2013 הלכות, לשון הרע more