חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2629.
נותרו עוד 32 פרקים!

79%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

לשון הרע

כלל ה’: סעיף ז’ – ח’

ו׳ בניסן ה׳תשע״ד – אפריל 6, 2014
כלל ה’: סעיף ז’ – ח’
הלכות לשון הרע, כלל ה’, סעיף ז’ דע, שכשם שאסור להוציא דיבה על חבירו, כך אסור להוציא דיבה על חפציו. ומצוי מאוד בעוונתינו שחנווני מוציא דיבה על נכסי חנווני אחר, וזו היא לשון הרע גמורה מדאורייתא. הלכות לשון הרע, כלל ה’, סעיף ח’ איסור סיפור לשון הרע שאסרה התורה, הוא אפילו על אמת , אפילו ביחידי, וכל שכן בשניים. כי בשניים העוון גדול יותר כיון שהשומעים מאמינים יותר, ונגרום יותר בוז למי שמסופר עליו....
0 Comments Off 2941 ו׳ בניסן ה׳תשע״ד – אפריל 6, 2014 הלכות, לשון הרע more

כלל ה’: סעיף ה’ – ו’

כ״ט באדר א׳ ב׳ – מרץ 31, 2014
כלל ה’: סעיף ה’ – ו’
הלכות לשון הרע, כלל ה’, סעיף ה’ אסור לספר על אדם שאינו בעל גבורה. כגון לספר לאנשי העיר על אדם שהינו אדם חלוש. אם יכול להינזק מזה המסופר, כגון אם הוא שכיר יום, או מלמד תינוקות, וודאי בכלל לשון הרע הוא. ואסור לספר על אדם שאינו אמיד, או שהוא עני ומה שיש לו הוא חייב לאחרים. כיון שאם יתפרסם לא יתנו לו אשראי, ויבוא לידי היזק וצער וממש יורד לחייו על ידי סיפור לשון הרע זה. הלכות לשון הרע, כלל ה’, סעיף ו’ ודע עוד כלל פשוט בדיני לשון הרע, שתלוי על מי מספר את הלשון הרע. יש דברים שאם...
0 Comments Off 2384 כ״ט באדר א׳ ב׳ – מרץ 31, 2014 הלכות, לשון הרע more

כלל ה’: סעיף ג’ – ד’

כ״ה באדר א׳ ב׳ – מרץ 27, 2014
כלל ה’: סעיף ג’ – ד’
הלכות לשון הרע, כלל ה’, סעיף ג’ ועל פיתוי היצר שמשכנע את האדם שדבר זה אינו בכלל לשון הרע, על האדם לחשוב לעצמו כך: אם יתוודע לאדם שאחד פרסם עליו שהוא אינו חכם, כמה היה מתרעם וכועס עליו מדוע ראה לנכון לפרסם עליו כך. והיה מחליט בליבו שהמספר הוא רע לב ובעל לשון הרע. אבל כשאדם רוצה לעשות את זה לחבירו, פתאום אין זה נחשב בעיניו עוון כלל. ובאמת בענין זה יש יותר לשון הרע מענינים אחרים. כי לפעמים מספרים לשון הרע בגלל קנאת האמת, אבל בכזה לשון הרע זה רק מרוע לב. וגם בשאר לשון הרע לא תמיד מתקבל,...
0 Comments Off 2339 כ״ה באדר א׳ ב׳ – מרץ 27, 2014 הלכות, לשון הרע more

כלל ה’: סעיף א’ – ב’

ט״ז באדר א׳ ב׳ – מרץ 18, 2014
כלל ה’: סעיף א’ – ב’
הלכות לשון הרע, כלל ה’, סעיף א’ כשם שאסור לבזות את חבירו בענינים שבין אדם למקום, אסור לבזות אותו בעניינים שבין אדם לחבירו. ואפילו אם הסיפור אמת. אם רואה אחד שמבקש מחבירו שילוה לו כסף, או שייטיב איתו בשאר טובות, והחבר לא הסכים. אם הולך ומגנה את האחד שלא הסכים לעשות טובה לחבירו, זה לשון הרע מעיקר הדין. וכל זה אפילו אם רואה בעצמו את הסיפור, ויודע שיש באפשרות האדם לעשות את הטובה לחבירו, ורק מפני רוע טבעו לא מסכים. ואם מניעת הטובה הייתה למספר עצמו, עובר גם על “לא תטור”. ואם מכוון בסיפורו לנקום בו, עובר גם על “לא...
0 Comments Off 2667 ט״ז באדר א׳ ב׳ – מרץ 18, 2014 הלכות, לשון הרע more

כלל ד’: סעיף י”א – י”ב

א׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 3, 2014
כלל ד’: סעיף י”א – י”ב
הלכות לשון הרע, כלל ד’, סעיף י”א דע עוד כלל חשוב בענינים אלו. אם אדם רוצה להכניס את חבירו בעסקיו, כגון לעשות שידוך איתו, או לשכרו למלאכתו. מותר לברר עליו, אפילו אם לא שמע עליו שום רעה. אפילו שיכול להיות שיספרו לו גנותו, מותר לברר. כיון שכוונתו רק לטובת עצמו, כדי שלא יבוא אחר כך לידי היזק ולידי מריבה וחילול ה’. אך צריך להודיע למי ששואל ממנו, שמברר בשביל תועלת. כדי שלא להכשיל אותו בלשון הרע. כך שגם אם חבירו יספר בגנותו, זה יהיה לתועלת ולא יהיה לשון הרע. אך מאוד צריך להיזהר שכשמספר לתועלת, לא יגזים בענין הגנות. אם...
0 Comments Off 2578 א׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 3, 2014 הלכות, לשון הרע more

כלל ד’: סעיף ט’ – י’

כ״ד באדר א׳ א׳ – פברואר 24, 2014
כלל ד’: סעיף ט’ – י’
הלכות לשון הרע, כלל ד’, סעיף ט’ אדם שמחזיק במידות רעות, כגון גאוותן או שנוהג לכעוס, למרות שרואים שהורגל במידות אלו ואין ליבו מר עליהם, אסור לספר בגנותו שהוא נוהג במידות אלו. כי הרבה אנשים אינם מחזיקים מידות כאלה לאיסור, ולא מודעים לגודל איסורם. ואולי גם החוטא הזה כן. ואם היה יודע את גודל האיסור, היה מתחזק בכל כוחותיו לא לעבור עליהם. ואדרבה אם רואה שהורגל חבירו במידות רעות, יש לו להוכיחו ולהציע לפניו את חומר איסורן, ובזה יקיים מצוות עשה של “הוכח תוכיח את עמיתך”. ואפשר שיודה לו שעוולה הוא עושה, אבל כעת דרכו ישרה בעיני עצמו. ולכן אסור...
0 Comments Off 2412 כ״ד באדר א׳ א׳ – פברואר 24, 2014 הלכות, לשון הרע more

כלל ד’: סעיף ז’ – ח’

י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 17, 2014
כלל ד’: סעיף ז’ – ח’
הלכות לשון הרע, כלל ד’, סעיף ז’ הענין שצריך לדון לכף זכות הוא דווקא באיש שמנהגו להתחרט על חטאיו. אבל אם בחנת את דרכו, כי אין פחד אלוהים לנגד עיניו, כמו הפורק עול מלכות שמיים או שאינו נזהר מעברה אחת, אשר כולם יודעים שזה עבירה. בכזה מקרה מותר לספר גנותו ולהכלימו בין בפניו ובין שלא בפניו. ואם יש מעשה שיש כף זכות וכף חובה, צריך לדונו לכף חובה, כיון שהוחזק לרשע גמור בשאר עניניו. ורבותינו אמרו “לא תונו איש את עמיתו”, עם שאיתך בתורה ומצוות, אבל רשע מותר להכלימו במעלליו ולשפוך בוז עליו. הלכות לשון הרע, כלל ד’, סעיף ח’...
0 Comments Off 2374 י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 17, 2014 הלכות, לשון הרע more

כלל ד’: סעיף ה’ – ו’

י׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 10, 2014
כלל ד’: סעיף ה’ – ו’
הלכות לשון הרע, כלל ד’, סעיף ה’ אם הוא רואה שהחוטא הוא מהלצים השונאים למוכיחם, כמו הפסוק “אל תוכח לץ פן ישנאך”, ובוודאי לא יתקבלו באוזניו, ואם כן יכול להיות שיבוא לידי חטא, לכן טוב לומר לדייני העיר כדי שהם ייסרוהו על מה שחטא ויפרישוהו מהאיסור על להבא. או לקרוביו של החוטא, שגם הם יכולים להשפיע עליו. וכל כוונת המספר תהיה לשם שמים, ולא משנאת החוטא. וגם השופטים יוכיחו אותו בהצנע ולא ילבינו את פניו ברבים. הלכות לשון הרע, כלל ד’, סעיף ו’ ונראה לי עוד שבאיש שדרכו לשנות באוולתו , אם רבו יכול להשפיע עליו, אפשר שמותר לגלות לרבו....
0 Comments Off 2328 י׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 10, 2014 הלכות, לשון הרע more

כלל ד’: סעיף ג’ – ד’

כ״ה בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 26, 2014
כלל ד’: סעיף ג’ – ד’
הלכות לשון הרע, כלל ד’, סעיף ג’ הדין זה של לדון לכף זכות מתחלק לכמה פרטים. אם הוא איש בינוני שדרכו להישמר מחטא אבל לפעמים נכשל, אם אפשר לתלות שעשה את העבירה בלי כוונה, או שחשב שזו חומרה בעלמא, בכזה מקרה אפילו אם ראו אותו כמה פעמים עובר על האיסור, אסור לספר עליו, ואסור לשנוא אותו ומצווה לדון אותו לכף זכות לפי כמה פוסקים. הלכות לשון הרע, כלל ד’, סעיף ד’ אבל אם מדובר בעבירה חמורה, כמו עריות ואכילת דברים אסורים, שכל יהודי יודע בוודאות שהם אסורים, אז תלוי באיזה איש הוא. אם הוא איש בינוני שבדרך כלל אינו נכשל...
0 Comments Off 2417 כ״ה בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 26, 2014 הלכות, לשון הרע more

כלל ד’: סעיף א’ – ב’

י״ט בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 20, 2014
כלל ד’: סעיף א’ – ב’
הלכות לשון הרע, כלל ד’, סעיף א’ אסור לספר על חבירו אפילו שלא בפניו דבר שיתבזה בכך. ואפילו אם ראה אותו מתנהג שלא כדין בדבר שבין אדם למקום, גם כן אסור לגנותו בזה. למרות שבעצם חבירו שרוצה לספר עליו התנהג לא כראוי כלפי שמיים. הלכות לשון הרע, כלל ד’, סעיף ב’ ואין חילוק בזה בין אם הוא לאו גמור, או עשה גמורה שמפורסם אצל כולם לאיסור, שבוודאי יתבזה מאוד לפני השומע על ידי סיפורו. וגם הוא דבר שהמון יהודים לא נזהרים בו, כגון שרוצה לספר על חבירו שאינו רוצה ללמוד תורה. אף על פי כן אסור, כיון שבעצם מספר על...
0 Comments Off 2360 י״ט בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 20, 2014 הלכות, לשון הרע more