חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2560.
נותרו עוד 20 פרקים!

87%

הנצפים ביותר

מועדים

אמירת וידוי בניסן

כ״ט באדר א׳ ב׳ – מרץ 31, 2014
אמירת וידוי בניסן
א שואלין בהלכות פסח קודם לפסח שלשים יום, [מפורים ואילך]. אולם אין זה חיוב גמור, ומותר לכל תלמיד חכם להמשיך בלימודו במקום שלבו חפץ, ואין דין זה אלא להחשב “שואל כענין”, וכמו שאמרו בתוספתא (סנהדרין פרק ז). ומכל מקום המורים הוראות לרבים או הנותנים שיעורים ומרביצים תורה לקהל ה’, צריכים ללמוד ולחזור על הלכות אלו להיות בקיאים בהלכות אלו להשיב לשואלם דבר ה’ זו הלכה, ולהודיע להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון, בדיני הגעלה ואפיית המצות וביעור חמץ וכו’, שזהו העיקר מה שצריכים לדרוש לעם. ולכל הדברות בימי החגים עצמם צריך ללמוד ולדרוש בהלכות פסח בפסח והלכות...
0 Comments Off 2124 כ״ט באדר א׳ ב׳ – מרץ 31, 2014 הלכות, מועדים, פסח more

שואלין בהלכות הפסח

ט״ז באדר א׳ ב׳ – מרץ 18, 2014
שואלין בהלכות הפסח
בגמרא במסכת פסחים (דף ו:) אמרו, “שואלין בהלכות הפסח קודם הפסח שלושים יום”. ובפשיטות נראה, כי כוונת הדברים היא, ששלושים יום קודם חג הפסח, יש להפסיק מכל הלימודים, ולהתחיל בלימוד הלכות הפסח. והקשה מרן הבית יוסף (סימן תכט) שהרי אמרו בגמרא במסכת מגילה (דף לב.) “משה תיקן להם לישראל, שיהיו שואלין ודורשין, הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת (חג השבועות) בעצרת, הלכות חג (הסוכות) בחג”. ואם כן משמע, שדווקא בפסח עצמו יש חיוב ללמוד הלכות פסח, ולא שלושים יום קודם לפסח? וכתב לתרץ מרן הבית יוסף, שאין הכוונה באמת שמחוייבים לשאול ולדרוש בהלכות הפסח שלושים יום קודם הפסח, אלא הכוונה היא,...
0 Comments Off 1972 ט״ז באדר א׳ ב׳ – מרץ 18, 2014 הלכות, מועדים, פסח more

מקרא מגילה

ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 5, 2014
מקרא מגילה
כל אדם מישראל חייב בקריאת המגילה ביום הפורים, וצריך לקרותה בלילה ולשוב ולקרותה ביום, שנאמר “אלהי, אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי”. ופסוק זה נאמר בספר תהילים בפרק “למנצח על אילת השחר” ואמרו בגמרא (יומא כ”ט.) שאסתר נמשלה לאיילת השחר. ולכן מפרק זה אנו למדים לענין המגילה שנכתבה על ידי אסתר המלכה יחד עם מרדכי היהודי, והם שתקנו לנו לקרותה בימי הפורים. ומכל מקום מכיון שאין הכל בקיאים בקריאת המגילה, וגם לא לכולם יש מגילה כשרה כתובה על גבי קלף, לכן אנו נוהגים לצאת ידי חובת קריאת המגילה מדין “שומע כעונה”, כלומר, מי ששומע קריאת מגילה ממי שקורא...
0 Comments Off 3149 ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 5, 2014 הלכות, מועדים, פורים more

מענייני הפורים השנה – תשע”ד

ל׳ באדר א׳ א׳ – מרץ 2, 2014
מענייני הפורים השנה – תשע”ד
פורים שחל במוצאי שבת היום, הוא יום ל’ באדר א’, ראש חודש אדר. והשנה, יחול יום הפורים (י”ד באדר) ביום ראשון. וכידוע, בכל מקום חוגגים את יום הפורים ביום י”ד באדר, מלבד הערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון, שחוגגים את הפורים ביום ט”ו באדר. תענית אסתר שחלה בשבת יום תענית אסתר יחול השנה בשבת. ומאחר ואסור להתענות ביום השבת,  הקדימו רבותינו את התענית ליום חמישי שלפניו, שהוא יום י”א באדר. ולאור כל זאת, השנה יהיה עלינו לבאר עוד מקצת דינים מיוחדים השייכים לפורים החל במוצאי שבת. משנכנס אדר מרבין בשמחה בגמרא במסכת תענית (דף כט.) אמר רבי יהודה בנו...
0 Comments Off 2029 ל׳ באדר א׳ א׳ – מרץ 2, 2014 הלכות, מועדים, פורים more

סעודת פורים ושתיית אלכוהול

כ״ד באדר א׳ א׳ – פברואר 24, 2014
סעודת פורים ושתיית אלכוהול
סעודת פורים מצוה להרבות בסעודת פורים, ולכתחילה צריך לאכול פת (לחם) בסעודה זו. כתב הרמב”ם (פרק ב’ מהלכות מגילה הט”ו) כיצד חובת סעודה זו? שיאכל בשר ויתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו, וישתה יין עד שישתכר וירדם בשכרותו. ומצוה לאכול בסעודה זו בשר בהמה דוקא. וכתב המאירי (מגילה ז:) חייב אדם להרבות בשמחה בפורים ובאכילה ובשתיה וכו’, ומכל מקום אין אנו מצווים לשתות כל כך ולהשתכר ולהפחית כבודינו מתוך השמחה, כי לא נצטוינו על שמחת הוללות ושטות, אלא בשמחת תענוג שנגיע מתוכה לאהבת ה’ ולהודות לו על הניסים שעשה לנו, עד כאן עיקר דבריו. ומן האמור עלינו להסיק מסקנות...
0 Comments Off 2962 כ״ד באדר א׳ א׳ – פברואר 24, 2014 הלכות, מועדים, פורים more

כוחו של חודש אדר

י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 17, 2014
כוחו של חודש אדר
משנכנס אדר מרבין בשמחה בגמרא במסכת תענית (דף כט.) אמר רבי יהודה בנו של רב שמואל בן שילת משמו של רב , כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. אמר רב פפא, הלכך כל אחד מישראל שיש לו דין (דהיינו משפט) עם נכרי (גוי), ישתמט ממנו בחודש אב, משום רוע מזלם של ישראל בחודש אב, וישתדל שיצא הדין בחודש אדר משום שאז מזלם של ישראל הוא טוב מאד. ומקור הדברים, הוא כמו שנאמר במגילת אסתר, “והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה”, ללמדנו, שמזל החודש גורם הצלה וטובה לישראל, שבחודש זה מזלם הוא טוב. והקשו המפרשים, כיצד אמרו...
0 Comments Off 3509 י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 17, 2014 הלכות, מועדים, פורים, שונות more

תענית אסתר

י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 17, 2014
תענית אסתר
בימי מרדכי ואסתר התאספו היהודים בשלושה עשר לחודש אדר לעמוד על נפשם מפני אויביהם שונאיהם, והיו צריכים וזקוקים לרחמי שמים מרובים, לבל יוכלו אויביהם לפגוע בהם, ועמדו בתפילה ובתחנונים וישבו בתענית באותו יום, כשם שעשה משה רבינו ביום שנלחם עם עמלק שעמד בתפילה ובתענית, וגבר ישראל. וה’ יתברך אלוקי אבותינו שמע תחינתם וקבל תשובתם ותעניתם ברצון, וביום אשר שברו (חשבו) אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, והרגו היהודים בשונאיהם שבעים וחמש אלף איש, מלבד שהרגו בשונאיהם בשושן הבירה, ולא נהרג אף אחד מישראל, כי לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה’ צבאות. ולכן...
0 Comments Off 3054 י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 17, 2014 ד' תעניות, הלכות, מועדים, פורים more

שמיעת פרשת זכור

י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 17, 2014
שמיעת פרשת זכור
בשבת שלפני הפורים, בעת פתיחת ההיכל בבית הכנסת לאחר תפילת שחרית, מוציאים שני ספרי תורה, וקוראים בראשון בפרשת השבוע (פרשת תצווה), ובספר התורה השני קוראים “זכור את אשר עשה לך עמלק”. וקריאה זו היא שנקראת “פרשת זכור” (ומקומה של פרשת זכור הוא בפרשת כי תצא). ולדעת רוב הפוסקים קריאת פרשת זכור היא מצות עשה מן התורה, ומכיון שהלכה רווחת שמצוות צריכות כוונה (בשלחן ערוך סימן ס סעיף ד) יש להזהר לכוין בזמן שמיעת פרשת זכור לצאת ידי חובת מצות זכירת מעשה עמלק ומחייתו, וכן צריך הקורא בתורה לכוון להוציא את הציבור ידי חובתם. מי שנאנס ואינו יכול לבוא ולשמוע קריאת...
0 Comments Off 2417 י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 17, 2014 הלכות, מועדים, פורים more

זכר למחצית השקל

י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 17, 2014
זכר למחצית השקל
נוהגים לתת לפני פורים מעות “זכר למחצית השקל”, כמו שהיו כל ישראל נותנים בזמן שבית המקדש היה קיים. ונוהגים לגבות את המעות בבית הכנסת בליל פורים קודם קריאת המגילה, וכמו שאמרו חז”ל (מגילה דף יג ע”ב) “גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליו”. ומכל מקום רשאי כל אחד להקדים את מתן המעות. כתבו הפוסקים שיש להזהר שלא לקרוא למעות אלו בזמן הזה “מחצית השקל” אלא רק “זכר למחצית השקל” משום שיש לחוש לכתחילה, שאם יקרא להם “מחצית השקל “הרי שמעות אלו תהיינה “הקדש” לבית המקדש, והן אסורות בהנאה, ואי אפשר...
0 Comments Off 4416 י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 17, 2014 הלכות, מועדים, פורים, שונות more

מלאכה בראש חודש

כ״ה בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 26, 2014
מלאכה בראש חודש
שאלה האם נכון הדבר שאסור לנשים לעשות מלאכה בראש חודש? תשובה אמרו רבותינו בפרקי דרבי אליעזר, שבזמן חטא העגל, אמר אהרן לכל עדת ישראל “פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם בניכם ובנותיכם” כדי להתיך את כל הזהב ולעשות ממנו את עגל הזהב. וכששמעו על כך הנשים, לא רצו לתת נזמיהן לבעליהן, ואמרו להם, אתם רוצים לעשות פסל ומסכה תועבת ה’ שאין בו כוח להציל, לא נשמע לכם! ונתן להן הקדוש ברוך הוא שכרן בעולם הזה, שהן משמרות ראשי חודשים יותר מן האנשים, ושכרן לעולם הבא שהן עתידות להתחדש כנשר נעוריהן, כמו המולד של ראשי חדשים. ולפיכך נהגו הנשים שלא לעשות...
0 Comments Off 2174 כ״ה בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 26, 2014 הלכות, מועדים, שו"ת more