חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2560.
נותרו עוד 20 פרקים!

87%

הנצפים ביותר

מועדים

משנכנס אב ממעטין בשמחה

ה׳ באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 1, 2014
משנכנס אב ממעטין בשמחה
מזלם של ישראל בחודש אב אף על פי שבכל ימי בין המצרים נוהגים קצת מנהגי אבילות, וכמו שהזכרנו בהלכות הקודמות, מכל מקום משנכנס חודש אב, ועד לאחר עשירי באב, יש מנהגי אבילות נוספים שיש לנהוג בהם, מפני שבחודש אב אירע החורבן, ואמרו חז”ל, שימים אלו הם ימי פורענות לישראל, ומזלם אינו מאיר להם בימים אלו. וכך שנינו במסכת תענית (דף כו:) “משנכנס אב ממעטין בשמחה”. ולכן ישראל שיש לו דין ודברים ותביעה משפטית עם גוי, יתחמק מלהתדיין עמו בימים אלו, ויתדיין עמו לאחר עשירי באב. משא ומתן של שמחה מיום ראש חודש אב, ממעטין במשא ומתן של שמחה, כגון קניית...
0 Comments Off 0 ה׳ באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 1, 2014 ד' תעניות, הלכות, מועדים more

דין תספורת בימי בין המצרים

כ״ב בתמוז ה׳תשע״ד – יולי 20, 2014
דין תספורת בימי בין המצרים
מרוב תוקף האבלות בימי בין המצרים, נהגו האשכנזים שלא להסתפר ולהתגלח, מיום שבעה עשר בתמוז ועד יום עשירי באב. אולם הספרדים ובני עדות המזרח לא נהגו להחמיר בזה, אלא מנהגינו כעיקר תקנת רבותינו התנאים, שגזרו אחר חורבן בית המקדש, שבשבוע שחל בו תשעה באב אסור מלספר ולכבס, וכן פסקו הרמב”ם ומרן השולחן ערוך. וכבר ביארנו, כי שבוע שחל בו תשעה באב, בשנה זו (התשע”ד), יחל מיום ראשון ז’ אב. ועד אז מותר לספרדים להסתפר ולהתגלח. ולענין תספורת לנשים בשבוע שחל בו, או בכל ימי בין המצרים למנהג האשכזים, הדבר תלוי במחלוקת אחרת, וכפי שנבאר: נחלקו הפוסקים, לענין אשה שאבלה על...
0 Comments Off 2214 כ״ב בתמוז ה׳תשע״ד – יולי 20, 2014 ד' תעניות, הלכות, מועדים more

שמיעת מוזיקה וריקודים בימי בין המצרים

י״ט בתמוז ה׳תשע״ד – יולי 17, 2014
שמיעת מוזיקה וריקודים בימי בין המצרים
שמיעת מוזיקה וריקודים בימי בין המצרים אסור לעשות ריקודים ומחולות בימים שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב, ואפילו בלא כלי נגינה. וכל זה הוא אפילו בריקודים המתנהלים על פי ההלכה, ומנהגי הצניעות המקודשים לעם ישראל, אנשים לבד ונשים לבד, במחיצה מפסקת שאינם רואים אלו את אלו, אבל ריקודים מעורבים אנשים ונשים יחדיו, אסורים בהחלט באיסור חמור בכל ימות השנה.  אף על פי שמעיקר הדין, מותר לשמוע בשאר ימות השנה דרך הרשם קול, טייפ או דיסק וכדומה, שירים, ובפרט שירי קודש, המלווים על ידי כלי נגינה, מכל מקום, כתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצ”ל (הכ”מ), שבימי בין המצרים יש להמנע מכך....
0 Comments Off 3736 י״ט בתמוז ה׳תשע״ד – יולי 17, 2014 ד' תעניות, הלכות, מועדים more

ימי “בין המצרים”

י״ט בתמוז ה׳תשע״ד – יולי 17, 2014
ימי “בין המצרים”
הימים שבין שבעה עשר בתמוז לבין תשעה באב, נקראים ימי “בין המצרים” על שם הפסוק (במגילת איכה פרק א פסוק ג) “כָּל רוֹדְפֶיהָ הִשִּׂיגוּהָ בֵּין הַמְּצָרִים“, ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, שְאֵלוּ הימים, הם הימים שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב, שבהם נכנסו האויבים לירושלים עיר קדשנו ותפארתנו, ופרעו פרעות בישראל, עד יום תשעה באב, שבו החריבו את בית המקדש בעוונות הרבים, ומאז ועד היום עם ישראל אינו יושב בטח, ותמיד קמים עליו אויבים מבית ומחוץ. ואף על פי שזכינו תהלות לאל, לחזור לארץ קדשינו בצורה יחסית חופשית, עדיין לא זכינו לגאולה שלימה, כי בית חיינו חרב, ואומות העולם מציקות לעם...
0 Comments Off 2263 י״ט בתמוז ה׳תשע״ד – יולי 17, 2014 ד' תעניות, הלכות, מועדים more

שבעה עשר בתמוז

י״ג בתמוז ה׳תשע״ד – יולי 11, 2014
שבעה עשר בתמוז
שבעה עשר בתמוז ביום שלישי הקרוב, הוא יום שבעה עשר בתמוז. (יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו לששון ולשמחה). ומימי חורבן בית מקדשינו, החלו ישראל להתענות ביום זה. ולאחריו יחלו ימי “בין המצרים”. כמו שנבאר בעתו ובזמנו. וישנם כמה דינים השייכים, הן ליום התענית והן לימים שאחריו, כפי שנבאר בהלכות אלה. תענית שבעה עשר בתמוז נאמר בספר זכריה (פרק ח פסוק יט) “כה אמר ה’ צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו”. ופירשו חז”ל (במסכת ראש השנה דף יח:), צום הרביעי זה צום שבעה עשר בתמוז, כי חודש תמוז...
0 Comments Off 1968 י״ג בתמוז ה׳תשע״ד – יולי 11, 2014 הלכות, מועדים more

מנהג תיקון ליל שבועות

כ״ו באייר ה׳תשע״ד – מאי 26, 2014
מנהג תיקון ליל שבועות
פשט המנהג בכל תפוצות ישראל, להיות נעורים בליל חג השבועות ולעסוק בתורה, עד עלות השחר, וכמו שכתוב בזוהר הקדוש; חסידים הראשונים לא היו ישנים בלילה הזאת, והיו עוסקים בתורה, ואומרים: בואו לנחול מורשה קדושה לנו ולבנינו בשני העולמות. וכן אמרו עוד בזהר הקדוש: כל אלו שמתקנים התיקון בלילה הזאת ושמחים בו, כולם יהיו רשומים וכתובים בספר הזיכרונות, והקדוש ברוך הוא מברך אותם בשבעים ברכות וכתרים של עולם העליון. הטעם שנהגו להשאר ערים כל הלילה איתא בפרקי דרבי אליעזר, רבי פינחס אומר, ערב שבת עמדו ישראל בהר סיני, ערוכים האנשים לבד והנשים לבד, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור...
0 Comments Off 2826 כ״ו באייר ה׳תשע״ד – מאי 26, 2014 הלכות, מועדים, שבועות more

מנהגי חג השבועות

כ״ו באייר ה׳תשע״ד – מאי 26, 2014
מנהגי חג השבועות
חלוקת שעות החג בגמרא במסכת ביצה (דף טו:) אמר רבי יהושע, מצות יום טוב, חציו לה’ וחציו לכם, כלומר שיש לחלק את הזמן ביום טוב, מחציתו לאכילה ושתיה וכדומה מעניני שמחת החג, ומחציתו ללימוד התורה ותפילה, וכן פסק הרמב”ם (בפ”ו מהלכות יום טוב). שטיחת ענפים בבית הכנסת ובבית כתב הרמ”א (בהגה סימן תצד סעיף ג.) נוהגים לשטוח עשבים בשבועות, בבית הכנסת ובבתים זכר לשמחת מתן תורה. ורבים מרבותינו האחרונים הביאו סימוכין למנהג זה, שיש בו גם זכר למה שאמרו בגמרא (שבת פח:) כל דיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, נתמלא העולם כולו ריח בשמים, כמו שנאמר “שפתותיו שושנים נוטפות מור...
0 Comments Off 2817 כ״ו באייר ה׳תשע״ד – מאי 26, 2014 הלכות, מועדים, שבועות more

מנהגי ימי ספירת העומר

ל׳ בניסן ה׳תשע״ד – אפריל 30, 2014
מנהגי ימי ספירת העומר
(“ילקוט יוסף” של הראשל”צ הרב יצחק יוסף שליט”א) א המנהג בכל תפוצות ישראל שלא לשאת אשה בימי הספירה מפסח ועד ל”ד לעומר, מפני שבאותו פרק זמן מתו באסכרה עשרים וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא, ונשאר העולם שמם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם, והם רבי מאיר ורבי יהודה, ורבי יוסי, ורבי שמעון, ורבי אלעזר, והם הם שהעמידו את התורה מאותו הדור והלאה. (יבמות סב:). ונהגו העם להתאבל על תלמידי רבי עקיבא שמתו, ולהמנע משמחה. ובהיות שפסקו למות בפרוס עצרת, (כלומר, חצי חודש, דהיינו חמשה עשר יום קודם חג השבועות, שהוא ל”ד לעומר), מותרים לישא מאותו יום ואילך....
0 Comments Off 2812 ל׳ בניסן ה׳תשע״ד – אפריל 30, 2014 הלכות, ימי ספירת העומר, מועדים more

שבת הגדול

ז׳ בניסן ה׳תשע״ד – אפריל 7, 2014
שבת הגדול
(מלוקט מהספר “ילקוט יוסף – הלכות פסח” של הראשל”צ הרב יצחק יוסף שליט”א) א שבת שלפני הפסח נקרא “שבת הגדול” מפני הנס שנעשה בו. כי פסח שיצאו בו ממצרים חל אז ביום חמישי בשבת, ועוד בשבת שלפניו שהוא יום עשירי לניסן נצטוו לקחת שה לבית אבות לצורך קרבן פסח, וכשעשו ישראל כן, נתקבצו בכורי מצרים אצל ישראל ושאלום פשר דבר, ענו להם: זבח פסח הוא לה’ שעתיד להרוג כל בכורי מצרים, ולכן נצטוינו לתת מדם הקרבן על שתי המזוזות ועל המשקוף לבל יבוא המשחית אל בתינו לנגוף. ומיד הלכו הבכורות אצל אבותיהם ואצל פרעה ודרשו לשלח את ישראל ממצרים לבל...
0 Comments Off 3734 ז׳ בניסן ה׳תשע״ד – אפריל 7, 2014 הלכות, מועדים, פסח more

ברכת האילנות

א׳ בניסן ה׳תשע״ד – אפריל 1, 2014
ברכת האילנות
נביא כאן בקצרה את דיני ברכת האילנות. ריכזנו את ההלכות וקיצרנו אותם על מנת שיהיה נוח וקל להבין. ההלכות נלקחו מהספר “חזון עובדיה” של מרן הרב עובדיה יוסף זצוק”ל. א. אדם הרואה עצים שמוציאים פרחים בימי חודש ניסן מברך את ברכת האילנות. ועצים אלו חייב שיהיו עצי פרי (אך שעדיין לא הוציאו פירות, שאם הוציאו פירות כבר אי אפשר לברך עליהם), שאם הם עצי סרק אין לברך עליהם. ואם בירך בטעות לא יחזור לברך על עצי פרי. ב. פעם אחת בשנה אדם מברך, גברים ונשים, ביום או בלילה (אפילו לאור החשמל), את ברכת האילנות. ברכה זו תקנו חכמים בכדי לשבח...
0 Comments Off 2657 א׳ בניסן ה׳תשע״ד – אפריל 1, 2014 הלכות, מועדים, פסח more