חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2560.
נותרו עוד 20 פרקים!

87%

הנצפים ביותר

מועדים

הלכות פסח / חלק ג

י״ח באדר ה׳תשע״ז – מרץ 16, 2017
הלכות פסח / חלק ג
*שואלין ודורשין בהלכות הפסח – מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* א. בשעת אמירת ההגדה, יכוון בדעתו לקיים מצות עשה של לספר ביציאת מצרים. ב. ישתדל בכל כוחו לא לדבר דברים בטלים משעת הקידוש עד גמר ההלל, וידע כי הכל יחוד גמור ושלם ואין להפסיק ביניהם. ג. בלילה קדוש זה ביותר וכן בכל עניני פסח הקודמים לליל הסדר, ישתדל שכל מעשיו יהיו לחומרא ולא יחפש את הקולא. ד. ישתדל לכוון בכל כוחו ולהתפלל בדבקות בתפילת ערבית של ליל החג, כי כוחות וסגולות גדולות יש בתפילה זו....
0 Comments Off 1392 י״ח באדר ה׳תשע״ז – מרץ 16, 2017 הלכות, מועדים, פסח more

הלכות פסח / חלק ב

י״ח באדר ה׳תשע״ז – מרץ 16, 2017
הלכות פסח / חלק ב
*שואלין ודורשין בהלכות הפסח – מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* א. חודש ניסן הוא החודש הראשון לסדר מנין החודשים מיציאת מצרים, והוא החודש השביעי לחשבון השנה מתשרי, והוא לעולם חודש מלא (בן שלושים יום). ולעולם ראש חודש ניסן רק יום אחד, ומזלו מזל טלה כנגד שבט ראובן. ב. אמרו רבותינו הקדושים זצוק”ל שראש חודש ניסן אינו חל לעולם בימי ב’ – ד’- ו’ כי אם בימי א’ – ג’ – ה’ – ז’. ומדוע, משום שימים אלו אינם זוגיים לסמן לנו שעם ישראל הוא אחד יחיד ומיוחד, ואין מי שישוה לו ואין מי שידמה לו. ג. ואמרו...
0 Comments Off 1306 י״ח באדר ה׳תשע״ז – מרץ 16, 2017 הלכות, מועדים, פסח more

הלכות פסח / חלק א

י״ח באדר ה׳תשע״ז – מרץ 16, 2017
הלכות פסח / חלק א
*שואלין ודורשין בהלכות הפסח – מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* א. יקפיד ויזהר ביותר בקדושת ליל הסדר, שלא יסיח את דעתו ולא רגע אחד מהקב”ה מהניסים אשר עשה עמנו הקב”ה, ויקפיד להתעסק רק במצות הלילה הקדוש, ולא יעשה שום ענין שיש בו חולין או ענין אחר מהלילה הקדוש. ב. יש מבני עליה שנהגו לנשק המצה והמרור וכל מצוה בעת מצוותן, ומביאים ראיה לדבריהם מדברי הרמ”א (או”ח סי’ כד, ס”ד) וז”ל, גם נוהגים לנשק הציצית בשעה שרואה בם והכל הוא חיבוב מצוה. ג. אמרו רבותינו הקדושים זצוק”ל מדוע לילה זה נקרא “סדר”, משום שעושה סדר לכל השנה כולה....
0 Comments Off 1496 י״ח באדר ה׳תשע״ז – מרץ 16, 2017 הלכות, מועדים, פסח more

מחלוקת שהיא לשם שמים

י״א באייר ה׳תשע״ו – מאי 19, 2016
מחלוקת שהיא לשם שמים
שנינו במסכת אבות (פרק ה משנה יז), כל מחלוקת שהיא לשם שמים, סופה להתקיים, איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים, זו מחלוקת הלל ושמאי, ואיזו היא מחלוקת שאינה לשם שמים, זו מחלוקת קורח ועדתו. ועלינו להבין, מה משמעות הדוגמא שהביא התנא, איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים, זו מחלוקת הלל ושמאי, ואיזו היא מחלוקת שאינה לשם שמים, זו מחלוקת קורח ועדתו, הלא היו עוד מחלוקת רבות לשם שמים ושאינם לשם שמים, ומה משמעותן של אותן מחלוקות דוקא? והסביר זאת הגאון רבינו יהונתן אייבשיץ בספר יערות דבש (חלק ב), שאמנם, היצר הרע מסית בכל מחלוקת, ומכניס בלב האנשים, שאותה המחלוקת היא...
0 Comments Off 1678 י״א באייר ה׳תשע״ו – מאי 19, 2016 הלכות, מועדים more

מרבה עצה – מרבה תבונה

ל׳ בניסן ה׳תשע״ו – מאי 8, 2016
מרבה עצה – מרבה תבונה
בהיות ובימים אלו, ימי הספירה, נהגו ללמד פרקי אבות ברבים, וכן היה מנהגו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק”ל, על כן נביא מעט ענינים  הנזכרים בפרקי אבות. שנינו בפרקי אבות (פ”ב משנה ח), “מרבה עצה – מרבה תבונה”. כלומר, מי שהוא מרבה לשאול עצה מאחרים, הרי הוא מרבה תבונה. ובמסכת יבמות (דף קכא.) אמרו, מעשה ברבי שילא, שהתיר אשה עגונה לאחר שבעלה טבע במים שאין להם סוף. (“מים שאין להם סוף”, הם מים שאין להם גבול ברור, ולכן אם אדם טבע שם, ויש עדים שראו שטבע שם, אי אפשר לקבוע על פי עדותם שהוא אמנם מת ואשתו מותרת, כי יש לחשוש...
0 Comments Off 1919 ל׳ בניסן ה׳תשע״ו – מאי 8, 2016 הלכות, ימי ספירת העומר more

כמה שיעורי מצה צריך לאכול בפסח

ו׳ בניסן ה׳תשע״ו – אפריל 14, 2016
כמה שיעורי מצה צריך לאכול בפסח
תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי “כזית” של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש”י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מרור. כורך. שלחן עורך. צפון. ברך. הלל. נרצה. בקערת ליל הסדר מניחים שלוש מצות, וכשמגיעים בסדר ליל פסח ל”יחץ“, לוקח בעל הבית את המצה האמצעית מבין השלוש, ובוצע אותה לשתי חתיכות. ומניח את החלק הקטן בין שתי המצות, ואת החלק הגדול נותן לאחד מבני הבית שישמור...
0 Comments Off 2035 ו׳ בניסן ה׳תשע״ו – אפריל 14, 2016 הלכות, מועדים, פסח more

הלכה / מתנות לאביונים

ה׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 15, 2016
הלכה / מתנות לאביונים
מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים בעין יפה ובסבר פנים יפות, והנה שכרו ופעולתו לפניו. וכמה הוא חיוב מתנות לאביונים?, הנה מעיקר הדין אין קצבה במעות פורים, כי מן הדין די בנתינת פרוטה, שהוא סכום הקטן שיש בכל מקום (וכגון בארץ ישראל מטבע של חצי שקל וכדומה), ומכל מקום כאמור, עדיף להרבות במתנות לאביונים, מלהרבות בסעודת פורים ובמשלוח מנות. ועל כל פנים נכון שלא יפחות מסכום שיוכל האביון לעשות ממנו סעודת פורים. החילוק בין משלוח...
0 Comments Off 1693 ה׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 15, 2016 הלכות, מועדים, פורים more

הלכה / דין משלוח מנות

ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 13, 2016
הלכה / דין משלוח מנות
מצות משלוח מנות  נאמר במגילת אסתר (ט, כב): לַעֲשׂוֹת אוֹתָם יְמֵי מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה וּ”מִשְׁלוֹחַ מָנוֹת” אִישׁ לְרֵעֵהוּ וּ”מַתָּנוֹת לָאֶבְיוֹנִים”. ובגמרא במסכת מגילה (דף ז). אמרו, משלוח “מנות” שתי מנות לאיש אחד. “ומתנות לאביונים”, שתי מתנות לשני בני אדם. (כי מיעוט “מנות”, שתים, מנה אחת ועוד מנה. ומיעוט “מתנות”, שתים, מתנה ועוד מתנה אחת. וכן מיעוט “אביונים” שתים. שכן לא נאמר “משלוח מנה איש לרעהו ומתנה לאביון). טעם המצוה  וטעם מצות משלוח מנות הוא, שכאשר אדם שולח לחברו תשורה ומנחה, הרי הוא מביע לו בזה את רגשי אהבתו אליו, ועל ידי כן נוטע גם בליבו אהבה אליו. ועוד, כי ישנם אנשים...
0 Comments Off 1579 ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 13, 2016 הלכות, מועדים, פורים more

הדלקת נרות חנוכה ביום שישי ערב שבת

כ״ח בכסלו ה׳תשע״ו – דצמבר 10, 2015
הדלקת נרות חנוכה ביום שישי ערב שבת
הקדמת תפלת המנחה להדלקת הנרות טוב להחמיר להתפלל תפלת מנחה בערב שבת חנוכה, קודם הדלקת הנרות, מפני שתפילת מנחה נתקנה כנגד קרבן התמיד של בין הערביים, שהיו מקריבים בבית המקדש, והדלקת הנרות היא זכר לנס שנעשה במנורת בית המקדש. וסדר העבודה בבית המקדש היה, שהקדימו את הקרבת קרבן התמיד להדלקת הנרות. לפיכך נכון להקדים את תפלת המנחה להדלקת נרות החנוכה. ולכן נהגו רבים להתפלל תפלת מנחה בשעה מוקדמת ביום ששי, ואחר כך חוזרים לבתיהם, ומתארגנים לכבוד שבת, ומדליקין נרות חנוכה, ושוב חוזרים לבית הכנסת לתפלת ערבית. אם אינו מוצא בנקל מנין שמתפללים מנחה מוקדמת, כתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצ”ל,...
0 Comments Off 2337 כ״ח בכסלו ה׳תשע״ו – דצמבר 10, 2015 הלכות, חנוכה, מועדים more

משנכנס אב ממעטין בשמחה

כ״ח בתמוז ה׳תשע״ה – יולי 15, 2015
משנכנס אב ממעטין בשמחה
ביום שישי הקרוב יחול יום ראש חודש אב. שהשם יתברך יהפוך אותו לימי ששון ושמחה. ובשנה זו (תשע”ה) שיחול יום תשעה באב בשבת, יש לנו כמה פרטי דינים מיוחדים לבאר. ולכן נתחיל בדיני חודש אב. מזלם של ישראל בחודש אב אף על פי שבכל ימי בין המצרים נוהגים קצת מנהגי אבלות, וכמו שהזכרנו בהלכות הקודמות, מכל מקום משנכנס חודש אב, ועד לאחר עשירי באב, יש מנהגי אבלות נוספים שיש לנהוג בהם, מפני שבחודש אב אירע החורבן, ואמרו חז”ל, שימים אלו הם ימי פורענות לישראל, ומזלם אינו מאיר להם בימים אלו. וכך שנינו במסכת תענית (דף כו:) “משנכנס אב ממעטין בשמחה”....
0 Comments Off 2181 כ״ח בתמוז ה׳תשע״ה – יולי 15, 2015 ד' תעניות, הלכות, מועדים more