חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2631.
נותרו עוד 137 פרקים!

9%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

פורים

הלכה / מתנות לאביונים

ה׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 15, 2016
הלכה / מתנות לאביונים
מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים בעין יפה ובסבר פנים יפות, והנה שכרו ופעולתו לפניו. וכמה הוא חיוב מתנות לאביונים?, הנה מעיקר הדין אין קצבה במעות פורים, כי מן הדין די בנתינת פרוטה, שהוא סכום הקטן שיש בכל מקום (וכגון בארץ ישראל מטבע של חצי שקל וכדומה), ומכל מקום כאמור, עדיף להרבות במתנות לאביונים, מלהרבות בסעודת פורים ובמשלוח מנות. ועל כל פנים נכון שלא יפחות מסכום שיוכל האביון לעשות ממנו סעודת פורים. החילוק בין משלוח...
0 Comments Off 1973 ה׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 15, 2016 הלכות, מועדים, פורים more

הלכה / דין משלוח מנות

ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 13, 2016
הלכה / דין משלוח מנות
מצות משלוח מנות  נאמר במגילת אסתר (ט, כב): לַעֲשׂוֹת אוֹתָם יְמֵי מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה וּ”מִשְׁלוֹחַ מָנוֹת” אִישׁ לְרֵעֵהוּ וּ”מַתָּנוֹת לָאֶבְיוֹנִים”. ובגמרא במסכת מגילה (דף ז). אמרו, משלוח “מנות” שתי מנות לאיש אחד. “ומתנות לאביונים”, שתי מתנות לשני בני אדם. (כי מיעוט “מנות”, שתים, מנה אחת ועוד מנה. ומיעוט “מתנות”, שתים, מתנה ועוד מתנה אחת. וכן מיעוט “אביונים” שתים. שכן לא נאמר “משלוח מנה איש לרעהו ומתנה לאביון). טעם המצוה  וטעם מצות משלוח מנות הוא, שכאשר אדם שולח לחברו תשורה ומנחה, הרי הוא מביע לו בזה את רגשי אהבתו אליו, ועל ידי כן נוטע גם בליבו אהבה אליו. ועוד, כי ישנם אנשים...
0 Comments Off 1880 ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 13, 2016 הלכות, מועדים, פורים more

משנכנס אדר מרבין בשמחה

ד׳ באדר ה׳תשע״ה – פברואר 23, 2015
משנכנס אדר מרבין בשמחה
משנכנס אדר מרבין בשמחה בגמרא במסכת תענית (דף כט.) אמר רבי יהודה בנו של רב שמואל בן שילת משמו של רב , כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. אמר רב פפא, הלכך כל אחד מישראל שיש לו דין (דהיינו משפט) עם נכרי (גוי), ישתמט ממנו בחודש אב, משום רוע מזלם של ישראל בחודש אב, וישתדל שיצא הדין בחודש אדר משום שאז מזלם של ישראל הוא טוב מאד. ומקור הדברים, הוא כמו שנאמר במגילת אסתר, “והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה”, ללמדנו, שמזל החודש גורם הצלה וטובה לישראל, שבחודש זה מזלם הוא טוב. קושית המפרשים: “אין מזל...
0 Comments Off 2697 ד׳ באדר ה׳תשע״ה – פברואר 23, 2015 הלכות, מועדים, פורים more

דין משלוח מנות ומתנות לאביונים

ג׳ באדר ה׳תשע״ה – פברואר 22, 2015
דין משלוח מנות ומתנות לאביונים
מצות משלוח מנות  נאמר במגילת אסתר (ט, כב): לַעֲשׂוֹת אוֹתָם יְמֵי מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה וּ”מִשְׁלוֹחַ מָנוֹת” אִישׁ לְרֵעֵהוּ וּ”מַתָּנוֹת לָאֶבְיוֹנִים”. ובגמרא במסכת מגילה (דף ז). אמרו, משלוח “מנות” שתי מנות לאיש אחד. “ומתנות לאביונים”, שתי מתנות לשני בני אדם. (כי מיעוט “מנות”, שתים, מנה אחת ועוד מנה. ומיעוט “מתנות”, שתים, מתנה ועוד מתנה אחת. וכן מיעוט “אביונים” שתים. שכן לא נאמר “משלוח מנה איש לרעהו ומתנה לאביון). טעם המצוה  וטעם מצות משלוח מנות הוא, שכאשר אדם שולח לחברו תשורה ומנחה, הרי הוא מביע לו בזה את רגשי אהבתו אליו, ועל ידי כן נוטע גם בליבו אהבה אליו. ועוד, כי ישנם אנשים...
0 Comments Off 2454 ג׳ באדר ה׳תשע״ה – פברואר 22, 2015 הלכות, פורים more

מקרא מגילה

ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 5, 2014
מקרא מגילה
כל אדם מישראל חייב בקריאת המגילה ביום הפורים, וצריך לקרותה בלילה ולשוב ולקרותה ביום, שנאמר “אלהי, אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי”. ופסוק זה נאמר בספר תהילים בפרק “למנצח על אילת השחר” ואמרו בגמרא (יומא כ”ט.) שאסתר נמשלה לאיילת השחר. ולכן מפרק זה אנו למדים לענין המגילה שנכתבה על ידי אסתר המלכה יחד עם מרדכי היהודי, והם שתקנו לנו לקרותה בימי הפורים. ומכל מקום מכיון שאין הכל בקיאים בקריאת המגילה, וגם לא לכולם יש מגילה כשרה כתובה על גבי קלף, לכן אנו נוהגים לצאת ידי חובת קריאת המגילה מדין “שומע כעונה”, כלומר, מי ששומע קריאת מגילה ממי שקורא...
0 Comments Off 3651 ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 5, 2014 הלכות, מועדים, פורים more

מענייני הפורים השנה – תשע”ד

ל׳ באדר א׳ א׳ – מרץ 2, 2014
מענייני הפורים השנה – תשע”ד
פורים שחל במוצאי שבת היום, הוא יום ל’ באדר א’, ראש חודש אדר. והשנה, יחול יום הפורים (י”ד באדר) ביום ראשון. וכידוע, בכל מקום חוגגים את יום הפורים ביום י”ד באדר, מלבד הערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון, שחוגגים את הפורים ביום ט”ו באדר. תענית אסתר שחלה בשבת יום תענית אסתר יחול השנה בשבת. ומאחר ואסור להתענות ביום השבת,  הקדימו רבותינו את התענית ליום חמישי שלפניו, שהוא יום י”א באדר. ולאור כל זאת, השנה יהיה עלינו לבאר עוד מקצת דינים מיוחדים השייכים לפורים החל במוצאי שבת. משנכנס אדר מרבין בשמחה בגמרא במסכת תענית (דף כט.) אמר רבי יהודה בנו...
0 Comments Off 2420 ל׳ באדר א׳ א׳ – מרץ 2, 2014 הלכות, מועדים, פורים more

סעודת פורים ושתיית אלכוהול

כ״ד באדר א׳ א׳ – פברואר 24, 2014
סעודת פורים ושתיית אלכוהול
סעודת פורים מצוה להרבות בסעודת פורים, ולכתחילה צריך לאכול פת (לחם) בסעודה זו. כתב הרמב”ם (פרק ב’ מהלכות מגילה הט”ו) כיצד חובת סעודה זו? שיאכל בשר ויתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו, וישתה יין עד שישתכר וירדם בשכרותו. ומצוה לאכול בסעודה זו בשר בהמה דוקא. וכתב המאירי (מגילה ז:) חייב אדם להרבות בשמחה בפורים ובאכילה ובשתיה וכו’, ומכל מקום אין אנו מצווים לשתות כל כך ולהשתכר ולהפחית כבודינו מתוך השמחה, כי לא נצטוינו על שמחת הוללות ושטות, אלא בשמחת תענוג שנגיע מתוכה לאהבת ה’ ולהודות לו על הניסים שעשה לנו, עד כאן עיקר דבריו. ומן האמור עלינו להסיק מסקנות...
0 Comments Off 3277 כ״ד באדר א׳ א׳ – פברואר 24, 2014 הלכות, מועדים, פורים more

כוחו של חודש אדר

י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 17, 2014
כוחו של חודש אדר
משנכנס אדר מרבין בשמחה בגמרא במסכת תענית (דף כט.) אמר רבי יהודה בנו של רב שמואל בן שילת משמו של רב , כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. אמר רב פפא, הלכך כל אחד מישראל שיש לו דין (דהיינו משפט) עם נכרי (גוי), ישתמט ממנו בחודש אב, משום רוע מזלם של ישראל בחודש אב, וישתדל שיצא הדין בחודש אדר משום שאז מזלם של ישראל הוא טוב מאד. ומקור הדברים, הוא כמו שנאמר במגילת אסתר, “והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה”, ללמדנו, שמזל החודש גורם הצלה וטובה לישראל, שבחודש זה מזלם הוא טוב. והקשו המפרשים, כיצד אמרו...
0 Comments Off 4139 י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 17, 2014 הלכות, מועדים, פורים, שונות more

תענית אסתר

י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 17, 2014
תענית אסתר
בימי מרדכי ואסתר התאספו היהודים בשלושה עשר לחודש אדר לעמוד על נפשם מפני אויביהם שונאיהם, והיו צריכים וזקוקים לרחמי שמים מרובים, לבל יוכלו אויביהם לפגוע בהם, ועמדו בתפילה ובתחנונים וישבו בתענית באותו יום, כשם שעשה משה רבינו ביום שנלחם עם עמלק שעמד בתפילה ובתענית, וגבר ישראל. וה’ יתברך אלוקי אבותינו שמע תחינתם וקבל תשובתם ותעניתם ברצון, וביום אשר שברו (חשבו) אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, והרגו היהודים בשונאיהם שבעים וחמש אלף איש, מלבד שהרגו בשונאיהם בשושן הבירה, ולא נהרג אף אחד מישראל, כי לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה’ צבאות. ולכן...
0 Comments Off 3462 י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 17, 2014 ד' תעניות, הלכות, מועדים, פורים more

שמיעת פרשת זכור

י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 17, 2014
שמיעת פרשת זכור
בשבת שלפני הפורים, בעת פתיחת ההיכל בבית הכנסת לאחר תפילת שחרית, מוציאים שני ספרי תורה, וקוראים בראשון בפרשת השבוע (פרשת תצווה), ובספר התורה השני קוראים “זכור את אשר עשה לך עמלק”. וקריאה זו היא שנקראת “פרשת זכור” (ומקומה של פרשת זכור הוא בפרשת כי תצא). ולדעת רוב הפוסקים קריאת פרשת זכור היא מצות עשה מן התורה, ומכיון שהלכה רווחת שמצוות צריכות כוונה (בשלחן ערוך סימן ס סעיף ד) יש להזהר לכוין בזמן שמיעת פרשת זכור לצאת ידי חובת מצות זכירת מעשה עמלק ומחייתו, וכן צריך הקורא בתורה לכוון להוציא את הציבור ידי חובתם. מי שנאנס ואינו יכול לבוא ולשמוע קריאת...
0 Comments Off 2702 י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 17, 2014 הלכות, מועדים, פורים more