חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2631.
נותרו עוד 137 פרקים!

9%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

חנוכה

חיוב נשים בהדלקת נר חנוכה

י״ד בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 17, 2013
חיוב נשים בהדלקת נר חנוכה
(אתר הלכה יומית) נשים פטורות מכל מצות התורה ש”הזמן גרמן”. כלומר, מצוות התלויות בזמן מסויים, ואינן נוהגות תמיד, כגון מצות לולב בסוכות, ומצות שופר בראש השנה, נשים פטורות מהן. ומכל מקום נשים חייבות בהדלקת נר חנוכה, הואיל ואף הן היו באותו נס של המצלת ישראל בחג החנוכה. ולכן אף אשה נשואה, אם בעלה אינו יכול להדליק נרות חנוכה בביתו, כגון שצריך לצאת למקום רחוק, ראוי ונכון שימנה את אשתו שתהיה שלוחתו להדליק את הנרות במקומו, ויוצא ידי חובה אפילו אם אינו נמצא שם בשעת ההדלקה. וכן אשה שהיא דרה לבדה, חייבת להדליק נרות חנוכה, כדין האיש ממש. מי שעתיד לחזור לביתו בשעה...
0 Comments Off 3015 י״ד בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 17, 2013 חנוכה more

הלכות חנוכה לנוהגים לשיטת הבן איש חי

ז׳ בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 10, 2013
הלכות חנוכה לנוהגים לשיטת הבן איש חי
אות א בליל ראשון מברכים שלשה ברכות להדליק ושעשה נסים ושהחיינו, ונתנו הפוסקים ז”ל סימן עשה לך שרף ושים אותו על נס וראה אותו וחי, גם נרמזו באותיות מספרם שהוא אותיות שלשה שגם בם סימנם שלש”ה ר”ת שעשה להדליק שהחיינו הנרות הללו וכו’, ואחר שהדליק נר א’ יאמר הנרות הללו וכו’, בנוסח המתוקן יפה שיש בו ל”ו תיבות כמנין הנרות של כל שמונת הימים, ויעמדו אשתו ובניו בשעת הברכה ובשעת הדלקת כל הנרות. אות ב אע”ג דבנרות שבת נוסח הברכה הוא להדליק נר של שבת, בנרות של חנוכה מברכין להדליק נר חנוכה ואין אומרים של כדי שיכוין המברך בר”ת נח”ל...
0 Comments Off 2571 ז׳ בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 10, 2013 הלכות, חנוכה, מועדים more

סדר הדלקת נר חנוכה ומקום הנחתו

כ״ד במרחשון ה׳תשע״ד – אוקטובר 28, 2013
סדר הדלקת נר חנוכה ומקום הנחתו
א  צריך להזהר מאד בהדלקת נרות חנוכה, כי היא מצוה חביבה עד מאד, שיש בה משום פרסום הנס בהודאה לה’ יתברך על הנסים שעשה לנו, והעושה כן זוכה לבנים תלמידי חכמים (שבת כג:). ואפילו עני שאין לו מה יאכל אלא מן הצדקה, מוכר כסותו או נותנו בעבוט כדי להשיג דמי שמן או נרות שעוה להדלקת נרות חנוכה, כדי שיעור נר אחד לכל לילה. [כ"ה ברמב"ם (הל' חנוכה פ"ד הי"ב). וכ"פ בש"ע (סי' תרעא ס"א). ונלמד ממה שאמרו שאפי' עני שבישראל לא יפחתו לו מד' כוסות, משום פרסומי ניסא. וכתב בחמד משה שא"צ לתת לו אלא רק נר אחד לכל לילה....
0 Comments Off 3278 כ״ד במרחשון ה׳תשע״ד – אוקטובר 28, 2013 הלכות, חנוכה, מועדים more

דברים האסורים והמותרים בחנוכה

כ״ד במרחשון ה׳תשע״ד – אוקטובר 28, 2013
דברים האסורים והמותרים בחנוכה
א  בתקופת הבית השני גזרו מלכי יון גזרות על ישראל, וביטלו אותם מדתם, ולא הניחום לעסוק בתורה ובמצות, ולחצום לחץ גדול, ופשטו ידיהם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות, וטימאו הטהרות, והיה צר לישראל מפניהם מאד, עד שריחם עליהם ה’ אלקי אבותינו והצילם מידם, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום, והושיעו את ישראל מידם, והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה המלכות לישראל, ונמשכה יותר ממאתים שנה עד חורבן הבית השני. וכשגברו ישראל על אויביהם ואיבדום, היה זה ביום כ”ה בכסליו, ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור להדליק המנורה שבבית המקדש, אלא פך אחד של שמן, שלא היה בו להדליק אלא...
0 Comments Off 2933 כ״ד במרחשון ה׳תשע״ד – אוקטובר 28, 2013 הלכות, חנוכה, מועדים more