חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2630.
נותרו עוד 78 פרקים!

48%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

ד’ תעניות

תיקון חצות

י״ז בתמוז ה׳תשע״ז – יולי 11, 2017
on י״ז בתמוז ה׳תשע״ז – יולי 11, 2017
*תִּקוּן חֲצוֹת* א. כל יהודי חייב להיות מיצר ודואג על חרבן בית המקדש ועל שריפת תורתנו הקדושה, ועל שנמסרו סודות התורה הקדושה לחיצונים, ועל הריגת הצדיקים וביזויים. ובתיקון חצות יש התעוררות בדברים אלו ויותר מכך, ואף על פי שאינו יודע הכוונות אשר צריך לכוין על פי הסוד, בעת אמירת התיקון חצות יקפיד בזה והקב”ה מצרף דברים יחד. ב. ראוי לכל ירא שמים שיהא מצר ודואג על חורבן ביהמ”ק (שו”ע או”ח סי’ א). ורבנו ה”כף החיים” (שם, ס”ק כו, וכן הוא ב”מחזיק ברכה” שם, סק”ג) כתב, ומ”מ אם מוריד דמעות בתפילתו היא מתקבלת ביותר. ג. כל מי שיראת ה’ נוגעת בלבו,...
0 Comments Off 5258 י״ז בתמוז ה׳תשע״ז – יולי 11, 2017 ד' תעניות, הלכות, מועדים more

משנכנס אב ממעטין בשמחה

כ״ח בתמוז ה׳תשע״ה – יולי 15, 2015
משנכנס אב ממעטין בשמחה
ביום שישי הקרוב יחול יום ראש חודש אב. שהשם יתברך יהפוך אותו לימי ששון ושמחה. ובשנה זו (תשע”ה) שיחול יום תשעה באב בשבת, יש לנו כמה פרטי דינים מיוחדים לבאר. ולכן נתחיל בדיני חודש אב. מזלם של ישראל בחודש אב אף על פי שבכל ימי בין המצרים נוהגים קצת מנהגי אבלות, וכמו שהזכרנו בהלכות הקודמות, מכל מקום משנכנס חודש אב, ועד לאחר עשירי באב, יש מנהגי אבלות נוספים שיש לנהוג בהם, מפני שבחודש אב אירע החורבן, ואמרו חז”ל, שימים אלו הם ימי פורענות לישראל, ומזלם אינו מאיר להם בימים אלו. וכך שנינו במסכת תענית (דף כו:) “משנכנס אב ממעטין בשמחה”....
0 Comments Off 2449 כ״ח בתמוז ה׳תשע״ה – יולי 15, 2015 ד' תעניות, הלכות, מועדים more

שמיעת כלי זמר בימי בין המצרים

כ״ב בתמוז ה׳תשע״ה – יולי 9, 2015
שמיעת כלי זמר בימי בין המצרים
שמיעת מוזיקה וריקודים בימי בין המצרים אסור לעשות ריקודים ומחולות בימים שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב, ואפילו בלא כלי נגינה. וכל זה הוא אפילו בריקודים המתנהלים על פי ההלכה, ומנהגי הצניעות המקודשים לעם ישראל, אנשים לבד ונשים לבד, במחיצה מפסקת שאינם רואים אלו את אלו, אבל ריקודים מעורבים אנשים ונשים יחדיו, אסורים בהחלט באיסור חמור בכל ימות השנה. אף על פי שמעיקר הדין, מותר לשמוע בשאר ימות השנה דרך הרשם קול, טייפ או דיסק וכדומה, שירים, ובפרט שירי קודש, המלווים על ידי כלי נגינה, מכל מקום, כתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצ”ל, שבימי בין המצרים יש להמנע מכך. וכבר...
0 Comments Off 2552 כ״ב בתמוז ה׳תשע״ה – יולי 9, 2015 ד' תעניות, הלכות, מועדים more

דין מוצאי תשעה באב ויום עשירי באב

י׳ באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 6, 2014
דין מוצאי תשעה באב ויום עשירי באב
אחר צאת הכוכבים בתשעה באב, דהיינו כעשרים דקות אחר שקיעת החמה, מותר לאכול ולשתות, ונוהגים לברך ברכת הלבנה אחר תפילת ערבית במוצאיתשעה באב, וטוב לטעום משהו קודם ברכת הלבנה, ויש נוהגים לנעול נעלים, ולרחוץ פניהם וידיהם קודם ברכת הלבנה במוצאי תשעה באב. (ויש סוברים שאין לברך ברכת הלבנה במוצאי תשעה באב, אולם כתב מרן הרב זצ”ל כי המנהג פשוט לברך ברכת הלבנה במוצאי תשעה באב). יש נוהגים במוצאי תשעה באב, שנוטלין ידיהם כפי שנוטלים בכל בוקר, שהרי בבוקר תשעה באב לא נוטלים ידיים אלא עד קשרי האצבעות בלבד,  ולכן חוזרים ונוטלים ידיים שנית. והוא מנהג טוב. אמרו רבותינו במסכת תענית (דף...
0 Comments Off 2597 י׳ באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 6, 2014 ד' תעניות, הלכות, מועדים more

החייבים והפטורים מתענית תשעה באב

ח׳ באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 4, 2014
החייבים והפטורים מתענית תשעה באב
דין חולה שאין בו סכנה חולה (ממש, שנפל למשכב וכיוצא בזה, אף על פי שאין בו סכנת חיים), פטור מלהתענות בתשעה באב, כי חומרת התענית בתשעה באב פחותה מחומרתה ביום הכפורים. ובכל מקום של ספק, יש לעשות שאלת חכם. (ומפני מיחושים כגון כאבי ראש רגילים וכדומה, אין להתיר אכילה בתשעה באב).   אדם זקן בשנים זקן שתש כוחו מחמת התענית, דינו כחולה לכל דבר, ואינו מתענה בתשעה באב, ואפילו אם אין לו חולי פנימי, צריך לאכול בתשעה באב. אולם כתב מרן רבינו הגדול זצ”ל (חזון עובדיה עמוד רעט), שאדם כזה, שאינו חולה ממש, אף על פי שיש להורות שיאכל בתשעה באב,...
0 Comments Off 2050 ח׳ באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 4, 2014 ד' תעניות, הלכות, מועדים more

הלכות ערב תשעה באב

ז׳ באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 3, 2014
הלכות ערב תשעה באב
בספר המנהגים לרבינו אייזיק טירנא כתב שלא יטייל אדם בערב תשעה באב, וכן פסק הרמ”א, וכן נראה שפוסק מרן הרב חיד”א, והביאו דין זה עוד מגדולי האחרונים. ערב תשעה באב, בסעודה המפסקת, שהיא הסעודה האחרונה שאוכל לפני התענית (אחרי חצות היום כמו שנבאר), אסרו חכמים לאכול בשר ולשתות יין, ונהגו בזה איסור אפילו באכילת בשר דגים, וכן נוהגים שלא לשתות שכר (בירה) או שאר משקאות חריפים בסעודה זו. והנוהג לשתות תמיד אחרי סעודתו מעט משקה חריף כדי לסייע לעיכול (כגון וויסקי) יש לו על מה שיסמוך לנהוג כן גם בסעודה המפסקת. וכן אסרו חכמים לאכול שני תבשילים בסעודה המפסקת. ואפילו...
0 Comments Off 2720 ז׳ באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 3, 2014 ד' תעניות, הלכות, מועדים more

דינים השיכים ליום תשעה באב

ה׳ באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 1, 2014
דינים השיכים ליום תשעה באב
תשעה באב אסור בחמישה דברים. אכילה ושתיה, רחיצה, וסיכה (סיכה פירושה לסוך את הגוף בשמן, או למרוח קרם גוף וכדומה), נעילת מנעלי עור, ותשמיש המיטה. וכן אסרו חכמים ללמוד תורה ביום תשעה באב, לפי שדברי תורה משמחים את הלב. ואין לעסוק אלא בספר איוב, ובנבואות החורבן שבספר ירמיה, וכן במדרשים השייכים לחורבן, ובהלכות אבילות וכיוצא בזה. וכן מותר ללמוד בספרי מוסר המעוררים את האדם לשוב בתשובה ולהטיב את מעשיו. ואין אוכלים בערב תשעה באב, אלא עד סמוך לשקיעת החמה. ומשקיעת החמה חלה חובת חמישה עינוים אלו שהזכרנו. אסור לרחוץ במים בתשעה באב, בין במים חמים בין במים צוננים, בין כל...
0 Comments Off 2017 ה׳ באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 1, 2014 ד' תעניות, הלכות, מועדים more

אכילת בשר מראש חודש אב

ה׳ באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 1, 2014
אכילת בשר מראש חודש אב
מבואר במשנה במסכת תענית (דף כו:) שגזרו חכמים, שבערב תשעה באב, דהיינו בסעודה המפסקת, שהיא הסעודה האחרונה שאוכל לפני התענית, אין לאכול בשר, וכן אין לשתות יין, ולא יאכל אדם שני תבשילין, כגון אורז וביצה וכדומה. והנה אף שמבואר שאין איסור מן הדין באכילת בשר אלא בסעודה המפסקת בלבד, מכל מקום נהגו ישראל שלא לאכול בשר, מיום ראש חודש אב ועד יום עשירי באב. ומנהגים אלו נזכרו כבר בדברי הגאונים ורבותינו הראשונים, ופשטו בכל ישראל. ואין חילוק בין בשר בהמה לבשר עוף, שבכל אופן אסור לאכלו, ואפילו תבשיל שנתבשל עם בשר, כגון מרק, אף על פי שמוציא ממנו את הבשר,...
0 Comments Off 1890 ה׳ באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 1, 2014 ד' תעניות, הלכות, מועדים more

משנכנס אב ממעטין בשמחה

ה׳ באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 1, 2014
משנכנס אב ממעטין בשמחה
מזלם של ישראל בחודש אב אף על פי שבכל ימי בין המצרים נוהגים קצת מנהגי אבילות, וכמו שהזכרנו בהלכות הקודמות, מכל מקום משנכנס חודש אב, ועד לאחר עשירי באב, יש מנהגי אבילות נוספים שיש לנהוג בהם, מפני שבחודש אב אירע החורבן, ואמרו חז”ל, שימים אלו הם ימי פורענות לישראל, ומזלם אינו מאיר להם בימים אלו. וכך שנינו במסכת תענית (דף כו:) “משנכנס אב ממעטין בשמחה”. ולכן ישראל שיש לו דין ודברים ותביעה משפטית עם גוי, יתחמק מלהתדיין עמו בימים אלו, ויתדיין עמו לאחר עשירי באב. משא ומתן של שמחה מיום ראש חודש אב, ממעטין במשא ומתן של שמחה, כגון קניית...
0 Comments Off 0 ה׳ באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 1, 2014 ד' תעניות, הלכות, מועדים more

דין תספורת בימי בין המצרים

כ״ב בתמוז ה׳תשע״ד – יולי 20, 2014
דין תספורת בימי בין המצרים
מרוב תוקף האבלות בימי בין המצרים, נהגו האשכנזים שלא להסתפר ולהתגלח, מיום שבעה עשר בתמוז ועד יום עשירי באב. אולם הספרדים ובני עדות המזרח לא נהגו להחמיר בזה, אלא מנהגינו כעיקר תקנת רבותינו התנאים, שגזרו אחר חורבן בית המקדש, שבשבוע שחל בו תשעה באב אסור מלספר ולכבס, וכן פסקו הרמב”ם ומרן השולחן ערוך. וכבר ביארנו, כי שבוע שחל בו תשעה באב, בשנה זו (התשע”ד), יחל מיום ראשון ז’ אב. ועד אז מותר לספרדים להסתפר ולהתגלח. ולענין תספורת לנשים בשבוע שחל בו, או בכל ימי בין המצרים למנהג האשכזים, הדבר תלוי במחלוקת אחרת, וכפי שנבאר: נחלקו הפוסקים, לענין אשה שאבלה על...
0 Comments Off 2665 כ״ב בתמוז ה׳תשע״ד – יולי 20, 2014 ד' תעניות, הלכות, מועדים more