חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2575.
נותרו עוד 54 פרקים!

64%

הנצפים ביותר

פרשת השבוע

ויקרא / כח הצדיק לעלות את התפילות

ה׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 15, 2016
ויקרא / כח הצדיק לעלות את התפילות
דבר תורה מיוחד אשר ביקש כבוד האדמו״ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט״א  לקדש ליום ג’, ה’ אדר ב’ התשע״ו “ויקרא אל משה וכו’, אדם כי יקריב מכם קרבן לה’ מן הבהמה וכו’ תקריבו את קרבנכם”.  והנה חשבנו להקשות ולומר, התורה הקדושה מתחילה, אדם כי יקריב מכם קרבן לה’ מן הבהמה, בלשון יחיד ואחרי כן תורתנו הקדושה ממשיכה ואומרת תקריבו את קרבנכם, בלשון רבים. והרי ידוע שהתורה הקדושה מדוקדקת בדקדוק הגדול ביותר ואין מילה אחת שלא מדוקדקת ביותר, אם כך מדוע מתחיל ביחיד ומסיים ברבים או שיתחיל ביחיד ויסיים ביחיד או שיתחיל ברבים ויסיים ברבים וזה שמתחיל ביחיד ומסיים ברבים יש...
0 Comments Off 1551 ה׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 15, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת ויקרא / א קטנה סמל לענווה

ד׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 14, 2016
פרשת ויקרא / א קטנה סמל לענווה
דבר תורה מפי האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א אשר הוקדש ליום ב’ ד’ אדר ב’ התשע”ו “ויקרא אל משה וידבר ה’ אליו מאוהל מועד לאמר דבר אל בני ישראל”. וצריכים להבין מדוע ויקרא כתוב בתורה הקדושה בא’ זעירא, הרי התורה הקדושה אמת וכל תג בתורה הקדושה פירושים רבים בו וכבר אמרו חז”ל רבי עקיבא היה דורש תילי תילים של הלכות על כל תג בתורה, אם כך מדוע הא’ של ויקרא כתובה בתורתנו הקדושה באות קטנה?. אלא אפשר לפרש ולאמר יסוד גדול, ידוע שעל ידי קרבנות הקב”ה מכפר לנפש האדם, כאשר עושה דבר רע או דבר לא הגון, קרבנות מכפרים...
0 Comments Off 2025 ד׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 14, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

ויקרא / חשיבות השם של האדם

ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 13, 2016
ויקרא / חשיבות השם של האדם
דבר תורה מיוחד אשר ביקש כבוד האדמו״ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט״א לקדש ליום א’ ג’ אדר ב’ התשע״ו “ויקרא אל משה וידבר ה’ אליו וגו’ אדם כי יקריב מכם קרבן “וגו’. וברש”י: לכל דברות ולכל אמירות ולכל צוויים קדמה קריאה לשון חיבה לשון שמלאכי השרת משתמשין בו שנאמר וקרא זה אל זה (ישעיה ו’-ג’) אבל לנביאי אומות העולם וכו’ נאמר (במדבר כ”ג-ד’) ויקר אלוקים אל בלעם (בראשית רבה נ”ב-ה’)‏. והנה צריך להבין, מה הכח המיוחד שהתורה הקדושה נותנת לשם של האדם. כמו שמצאנו המעשה ברבי מאיר בעל הנס וחכמים שהלכו להתארח באחד השבתות אצל אדם מסויים ונתנו לו כל...
0 Comments Off 1697 ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 13, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

מגילה / מפלת הרשעים והסיטרא אחרא

ל׳ באדר א׳ א׳ – מרץ 10, 2016
מגילה / מפלת הרשעים והסיטרא אחרא
דבר תורה אשר ביקש כבוד האדמו״ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט״א להקדיש ליום ה׳ ל׳ אדר א׳ ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב” ( אסתר ה’). ‏וצריך להקשות, איך אפשר לאמר על המן הרשע שמח וטוב לב, המן שהיה אכזר לאבד להרוג להשמיד את כל היהודים, איך אפשר לאמר עליו שמח וטוב לב, הרי זה ההפך מהרשע הגדול המן?.  אלא אפשר לפרש ולאמר יסוד גדול, המן הרשע כל המהות שלו וכל היניקה שלו הייתה מהסיטרא אחרא ואסתר המלכה היניקה שלה היתה מקדושה, החיות שלה מבורא עולם. והנה כשהצדיקים רוצים להפיל את הרשעים ורואים שהרשעים קשורים ועטופים עם הסיטרא אחרא,...
0 Comments Off 1513 ל׳ באדר א׳ א׳ – מרץ 10, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים, פרשת השבוע more

פרשת פקודי – ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו

כ״ח באדר א׳ א׳ – מרץ 8, 2016
פרשת פקודי – ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו
דבר תורה מיוחד אשר ביקש כבוד האדמו״ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט״א לקדש ליום  שלישי כח׳ אדר א׳ התשע״ו “אלה פקודי המשכן משכן העדות”. רש”י במקום כותב: “המשכן משכן” – שתי פעמים, רמז למקדש שנתמשכן בשני חורבנין, על עוונותיהם של ישראל”.  והנה צריך להקשות ולהבין, הרי התורה הקדושה מצוה אותנו, כשאתה לוקח משכון מחברך, אסור לקחת משכון שהחיות של האדם קשורה עם הדבר הזה, אם החיות של האדם קשורה במשכון אדם עובר על עבירה חמורה ביותר. כפי שכתוב בדברים (כ”ד- ו’): ״לא יחבול רחיים ורכב כי נפש הוא חובל”, שהרי בית המקדש היה לבני ישראל כמו רחיים ורכב, שהם דברים...
0 Comments Off 2048 כ״ח באדר א׳ א׳ – מרץ 8, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת פקודי – וכל מעשיך יהיו לשם שמים

כ״ז באדר א׳ א׳ – מרץ 7, 2016
פרשת פקודי – וכל מעשיך יהיו לשם שמים
“ויביאו את המשכן אל משה” (שמות ל”ט-ל”ג). וברש”י פירש‏: לפי שלא עשה משה שום מלאכה במשכן הניח לו הקב”ה הקמתו, שלא היה יכול להקימו שום אדם מחמת כובד הקרשים שאין כח באדם לזקפן ומשה העמידו, אמר משה לפני הקב”ה, איך אפשר הקמתו על ידי אדם, אמר לו עסוק אתה בידך נראה כמקימו והוא נזקף וקם מאליו ( תנחומא י”א).  וצריך להבין, הרי כל הארבעים שנה, שבני ישראל היו במדבר היו מפרקים את המשכן בכל חניה וחניה שהיו עוצרים ולמה לא יכלו עכשיו להקימו, הרי בכל פעם היה בכוחם לבנות ולהקים, למה עכשיו לא יכלו לבנות ולהקים והיה צריך את משה...
0 Comments Off 1716 כ״ז באדר א׳ א׳ – מרץ 7, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת ויקהל – מצות הצדקה

כ״ד באדר א׳ א׳ – מרץ 4, 2016
פרשת ויקהל – מצות הצדקה
ערב שבת קודש פרשת ויקהל אחת המצוות החשובות ביותר והבסיסיות ביותר בעם ישראל זוהי מצוות הצדקה, שעל המצווה הזו בני ישראל נושעו, נגאלו מכל צרותיהם ומכל ההתמודדויות הקשות שעברו על עם ישראל מהיותו עם.  והנה חשבנו להקשות ולומר, כשהיו בני ישראל במדבר כל בני ישראל אכלו את המן, כדל כעשיר כעני, כולם אכלו מן המן. ואם כך, ארבעים שנה שבני ישראל היו במדבר איך נתנו צדקה, הרי כולם היה להם אוכל מהמן, “וימודו בעומר ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר איש לפי אוכלו לקטו”(שמות ט”ז-י”ח).   אם כך איך עשו חסד וצדקה אחד עם השני, שעל הצדקה העולם עומד ? אלא...
0 Comments Off 1772 כ״ד באדר א׳ א׳ – מרץ 4, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת ויקהל – נתינה מכל הלב

כ״ג באדר א׳ א׳ – מרץ 3, 2016
פרשת ויקהל – נתינה מכל הלב
    : דבר תורה מפי כבוד האדמו״ר עט״ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט״א “והמלאכה הייתה דים לכל המלאכה לעשות אותה והותר”. (שמות ל”ו-ז’). צריכים להבין, מדוע הקב”ה ביקש לבנות בית המקדש מזהב וכסף, את המשכן מדברים חשובים ויקרים, הרי מלאה כל הארץ כבודו של הקב”ה ואין התפעלות בשמים לא מזהב ולא מכסף ולא מאבנים טובות. ומדוע צריכים בבית ה’ זהב וכסף? וכן, התורה מצוה אותנו להדר במצוות בגדר: “זה אלי ואנווהו”, בשביל מה צריכים את ההידור בדברים יקרים, הקב”ה די לו בדברים פשוטים, בענוה, בצנעה, מדוע הפאר וההדר? אלא צריכים לבאר ולומר, כשנותנים מתנה לחבר המתנה מורכבת משני דברים:...
0 Comments Off 1726 כ״ג באדר א׳ א׳ – מרץ 3, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

בניה והכנה נפשית לעלות במעלות

כ״ב באדר א׳ א׳ – מרץ 2, 2016
בניה והכנה נפשית לעלות במעלות
מסופר על רבנו הקדוש מלובלין זצוק”ל, שפעם אחת היה בליל שבת מסוגר בחדרו, קודם קידוש, פתאום פתח החוזה מלובלין את הדלת והבית היה מלא באדמ״ורים וזקנים מגדולי תלמידיו וכולם מלובשים בהידור גדול. ופנה החוזה מלובלין אליהם ואמר: כתוב בתורה (דברים ז’) “ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו”. ומובא בתרגום ומשלם לשונאיו עומדין טבון ד’ אנון עבדין דא עלמא כדי להאבידן מעלמא דאתי. ואמר להם החוזה מלובלין: אם כן שואל אני אתכם, אם הרשע להוט אחר תאוות הממון, שפיר משלמים לו בממון הרבה ואם הרשע להוט אחרי תאוות הכבוד, נותנים לו כבוד הרבה, אבל אם הרשע אינו אוהב, לא כבוד ולא ממון,...
0 Comments Off 1476 כ״ב באדר א׳ א׳ – מרץ 2, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מוסר, פרשת השבוע more

מחצית השקל – הרגשת הלב

כ׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 29, 2016
מחצית השקל – הרגשת הלב
דבר תורה מפי כבוד האדמו״ר עט״ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט״א – פרשת ויקהל “זה יתנו כל העבר על הפקדים מחצית השקל בשקל הקדש עשרים גרה השקל מחצית השקל תרומה לה’”.(שמות ל’-י”ג). והנה צריך להבין, מדוע התורה מצוה אותנו לתת מחצית השקל, הרי בכל דבר של מצוה צריכים לתת שלם?  ורבו הפרושים מדוע מחצית ולא שקל שלם. אולי אפשר לבאר ולומר יסוד גדול, התורה הקדושה מספרת לנו על דוד המלך, כאשר ברח משאול והנה הקב”ה זימן לדוד המלך את שאול המלך בתוך מערה ודוד עמד מנגד בלי ששאול רואה והיה בכוחו של דוד לעמוד ולהרוג את האדם שרודף אותו בכל...
0 Comments Off 1982 כ׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 29, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more