חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2631.
נותרו עוד 137 פרקים!

9%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

פרשת השבוע

פרשת תזריע מצורע

א׳ באייר ה׳תשע״ז – אפריל 27, 2017
פרשת תזריע מצורע
*דבר תורה לפרשיות תזריע-מצורע מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* *”וידבר ה’ אל משה לאמר. זאת תהיה תורת המצרע ביום טהרתו והובא אל הכהן”* וצריכים להקשות, מה הלשון והובא אל הכהן, והובא אל הכהן נשמע כמו שצריכים להביא אותו בעל כורחו, היה צריך לומר ובא אל הכהן, ולא והובא אל הכהן? וכבר האריכו בזה האבן עזרא והרמב”ן, ואולי אפשר להוסיף ולבאר ולומר מה כל העניין של המצורע, חז”ל אומרים שצרעת באה על שבעה דברים, על לשון הרע ועין צרה וכו’. והנה כאשר אדם יש בו מידה רעה, התורה הקדושה אומרת לנו שהתיקון של מידה רעה ללכת לצד השני...
0 Comments Off 2207 א׳ באייר ה׳תשע״ז – אפריל 27, 2017 דבר הרב מרכזי, מאמרים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת תרומה / ועשו לי מקדש

ג׳ באדר ה׳תשע״ז – מרץ 1, 2017
פרשת תרומה / ועשו לי מקדש
*דבר תורה יומי מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* (ג אדר התשע”ז) *”ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו”* (שמות כה, ח). ורש”י פירש “וכן תעשה” לדורות. והנה מצות *”ועשו לי מקדש”* היא אחת מרמ”ח מצוות עשה. וכך מביא הרמב”ם בספר המצוות מצוה כ’ היא, שציוונו לבנות בית עבודה בו תהיה ההקרבה והבערת האש תמיד, ואליו תהיה הפניה ובו תהיה החגיגה וההתקבצות בכל שנה. והוא אמרו יתעלה “ועשו לי מקדש”. **** והנה רבותנו הקדושים חידשו ואמרו, שאף בדור זה המצוה הזאת של *”ועשו לי מקדש ושכנתי...
0 Comments Off 2047 ג׳ באדר ה׳תשע״ז – מרץ 1, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת ראה סגולה לפרנסה

כ״ו באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 30, 2016
on כ״ו באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 30, 2016
*דבר תורה לפרשת ראה מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א – כיצד יזכה האדם לפרנסה ולחיים ארוכים?* *”כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר ה’ אלהיך נותן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון כי פתוח תפתח את ידך לו… נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך ה’ אלהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידך”.* והנה צריכים להבין, מדוע מצות צדקה סגולתה גדולה להציל ממות כדכתיב (משלי י, ב) “וצדקה תציל ממות”? ******** הנה צריכים להבין הגמרא (תענית ח), (תרגום) בימי רבי שמואל בר נחמני היה...
0 Comments Off 2755 כ״ו באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 30, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מוסר, פרשת השבוע more

סגולה גדולה לרפואה שלמה

כ״ה באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 29, 2016
סגולה גדולה לרפואה שלמה
דבר תורה לפרשת ראה מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א – סגולה לרפואה שלמה – יסוד חשוב לכל יהודי לאומרו כאשר מבקר חולה “כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר ה” אלוקיך נותן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידיך מאחיך האביון כי פתוח תפתח את ידיך לו…נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך ה’ אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך”. הנה מצאנו למדים, שתורתנו הקדושה מייחסת חשיבות גדולה מאוד ליד שבה מקיים האדם מצוות צדקה, “ולא תקפוץ את ידך”, “כי פתוח תפתח ידך”. וצריכים להבין, הרי...
0 Comments Off 4911 כ״ה באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 29, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מוסר, פרשת השבוע, תמונות רצות more

יומא דהילולא של האר”י הקדוש ה’ באב

ד׳ באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 8, 2016
יומא דהילולא של האר”י הקדוש ה’ באב
דבר תורה לכבוד הילולת האלוקי רבי יצחק לוריא – האר”י הקדוש מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א ביום קדוש זה יומא דהילולא דרבנו האר”י הקדוש זצוק”ל, נשתדל ללמוד מעט מתורתו הקדושה, ואז נזכה שיהיו שפתותיו דובבות בקבר, וילמד זכות עלינו ויעורר רחמים על הכלל ועל הפרט. וידליקו נר לעילוי נשמתו, ויתנו צדקה לעילוי נשמתו לכבוד שבת קודש לעניים תלמידי חכמים ויעתירו בעדי, ובעזרת ה’ נזכה לראות בישועת ה’ בקרוב ממש. ‏יומא דהילולא של רבנו האר”י הקדוש זצוק”ל, והנה צריך לחזק עניין שרבים מאחינו בני ישראל טועים בו מקוצר הידיעה ועומק העניין, והוא שימוש בקבלה מעשית. וידועים דברי רבנו...
0 Comments Off 3118 ד׳ באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 8, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

מעלת קריאת ספר דברים בימים אלו

ד׳ באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 8, 2016
מעלת קריאת ספר דברים בימים אלו
*דבר תורה מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א לפרשת דברים וימי בין המצרים* מובא במדרש (דברים רבה, יא ח) בשעה שהגיעו ימי משה רבנו להפטר מן העולם, אמר לו הקב”ה (דברים לא, יד) “הן קרבו ימיך”. אמר לפניו, רבונו של עולם אחר כל היגיעה הזו אתה אומר לי הן קרבו ימיך, “לא אמות כי אחיה ואספר מעשה י-ה”(תהילים קיח יז), אמר לו אי אתה יכול כי זה כל האדם. אמר משה, ריבונו של עולם דבר אני מבקש ממך לפני מותי, שאכנס ויבקעו כל השערים שבשמים ותהומות, ויראו שאין זולתך. ומובא בספר ” מעשה רוקח” וזה לשון קודשו “והקרה...
1 Comments Off 5777 ד׳ באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 8, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

מה עניין שמיטה להר סיני?

י״א באייר ה׳תשע״ו – מאי 19, 2016
מה עניין שמיטה להר סיני?
*דבר תורה אשר קידש כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א ליום חמישי יא’ אייר התשע”ו* *”וידבר ה’ אל משה בהר סיני לאמר”* ברש”י מה ענין שמיטה אצל הר סיני, אלא לומר לך מה שמיטה כלולותיה ופרטותיה מסיני, אף כל מצוות כולם. והנה צריכים להבין, הרי פרשת שמיטה נאמרה בהר סיני, ובהר סיני זה היה מתן תורה. במתן תורה נפסקה זוהמתן של ישראל, ובני ישראל הגיעו לתכלית הנרצה, כמו שהיו לפני חטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת, שבטלה מיתה מן העולם והגיעו למדרגה גבוהה ביותר. אם כך צריכים להבין, בשביל מה היה צריך לתת את מצוות שמיטה, הרי כעת שקיבלו...
0 Comments Off 2101 י״א באייר ה׳תשע״ו – מאי 19, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מוסר, פרשת השבוע more

שנה השביעית שנת השמיטה

ז׳ באייר ה׳תשע״ו – מאי 15, 2016
שנה השביעית שנת השמיטה
*דבר תורה אשר קידש כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א ליום ראשון ז’ אייר התשע”ו* *_”וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית”_* (כה’ כ). וצריכים להבין, הרי בני ישראל היו במדבר, ראו את הניסים ואת הנפלאות שהקב”ה עשה עמם. הוריד להם את המן, נתן להם את השליו, בארה של מרים, ענני כבוד, כל הניסים מעל הטבע. אם כך, מה השאלה הזו על שנת השביעית, שהקב”ה אסר לעבוד באדמה *”מה נאכל בשנה השביעית”*? הרי הקב”ה הוא יתן את הפרנסה כמו שהגמרא (במסכת תענית ח) אומרת מאן דיהיב חיי יהיב מזוני, אם כך מה השאלה *”מה נאכל בשנה השביעית”*? אלא צריכים להבין...
0 Comments Off 2131 ז׳ באייר ה׳תשע״ו – מאי 15, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מוסר, פרשת השבוע more

שני זמנים בחיי האדם

ל׳ בניסן ה׳תשע״ו – מאי 8, 2016
שני זמנים בחיי האדם
דבר תורה אשר קידש כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א ליום ראשון ל’ ניסן התשע”ו “ויאמר ה’ אל משה אמר אל הכהנים בני אהרן ואמרת אלהם לנפש לא יטמא בעמיו”. רש”י פירש אמור אל הכהנים (יבמות פרק ה) אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים. ‏ומובא בספר הקדוש נועם אלימלך, יש לומר כוונת רש”י להזהיר גדולים דהיינו צדיקים גדולים על הקטנים, רוצה לומר על עברות קטנות שאדם דש בעקביו ע”כ. ואפשר להוסיף ולדקדק ולומר, הפירוש להזהיר גדולים על הקטנים. הנה יש לאדם בחייו שני זמנים, יש זמנים שאדם בגדלות הדעת, יש זמנים שאדם בקטנות הדעת. כאשר אדם בגדלות הדעת אלו...
0 Comments Off 2209 ל׳ בניסן ה׳תשע״ו – מאי 8, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

נגעים באים על לשון הרע

ו׳ בניסן ה׳תשע״ו – אפריל 14, 2016
נגעים באים על לשון הרע
הנה מצאנו שכל עניין הטומאה והטהרה של מצורע נמצא בשיער, “ושער בנגע הפך לבן וגו’ וראהו הכהן וטמא אותו” (ויקרא י”ג-ג’) וכן כל סוגי נגעים, הסימן טומאתם בשיער. ובודאי יש בזה סוג של מוסר ללמד אותנו איזשהו לימוד, מדוע הכל בשיער? והנה הגמרא (ערכין ט”ז): על שבעה דברים נגעים באים, על לשון הרע ועל שפיכות דמים ועל שבועת שוא ועל הגזל וכו’. והנה הסיבה העיקרית שאדם פותח את פיו ומדבר לשון הרע על חברו, משום שחושב שחברו הזיק לו או לקח ממנו דבר מסויים או נכנס למחיצתו. ולכן יש לו על חברו תרעומת וכעסים, ובא לידי שנאה עד כדי כך...
0 Comments Off 2136 ו׳ בניסן ה׳תשע״ו – אפריל 14, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מוסר, פרשת השבוע more