חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2574.
נותרו עוד 56 פרקים!

63%

הנצפים ביותר

מוסר

ויקרא / כח הצדיק לעלות את התפילות

ה׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 15, 2016
ויקרא / כח הצדיק לעלות את התפילות
דבר תורה מיוחד אשר ביקש כבוד האדמו״ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט״א  לקדש ליום ג’, ה’ אדר ב’ התשע״ו “ויקרא אל משה וכו’, אדם כי יקריב מכם קרבן לה’ מן הבהמה וכו’ תקריבו את קרבנכם”.  והנה חשבנו להקשות ולומר, התורה הקדושה מתחילה, אדם כי יקריב מכם קרבן לה’ מן הבהמה, בלשון יחיד ואחרי כן תורתנו הקדושה ממשיכה ואומרת תקריבו את קרבנכם, בלשון רבים. והרי ידוע שהתורה הקדושה מדוקדקת בדקדוק הגדול ביותר ואין מילה אחת שלא מדוקדקת ביותר, אם כך מדוע מתחיל ביחיד ומסיים ברבים או שיתחיל ביחיד ויסיים ביחיד או שיתחיל ברבים ויסיים ברבים וזה שמתחיל ביחיד ומסיים ברבים יש...
0 Comments Off 1549 ה׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 15, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת ויקרא / א קטנה סמל לענווה

ד׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 14, 2016
פרשת ויקרא / א קטנה סמל לענווה
דבר תורה מפי האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א אשר הוקדש ליום ב’ ד’ אדר ב’ התשע”ו “ויקרא אל משה וידבר ה’ אליו מאוהל מועד לאמר דבר אל בני ישראל”. וצריכים להבין מדוע ויקרא כתוב בתורה הקדושה בא’ זעירא, הרי התורה הקדושה אמת וכל תג בתורה הקדושה פירושים רבים בו וכבר אמרו חז”ל רבי עקיבא היה דורש תילי תילים של הלכות על כל תג בתורה, אם כך מדוע הא’ של ויקרא כתובה בתורתנו הקדושה באות קטנה?. אלא אפשר לפרש ולאמר יסוד גדול, ידוע שעל ידי קרבנות הקב”ה מכפר לנפש האדם, כאשר עושה דבר רע או דבר לא הגון, קרבנות מכפרים...
0 Comments Off 2018 ד׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 14, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

מגילה / משפט מעוקל

ד׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 14, 2016
מגילה / משפט מעוקל
דבר תורה מכבוד האדמו״ר יאשיהו יוסף פינטו שליט״א אשר. הוקדש ליום ראשון ג׳ אדר ב׳ התשע״ו . ״ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים וגו׳ אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור” (אסתר א, טז, יט). צריך לבאר ולומר שממוכן יעץ לאחשורוש שאם הוא רוצה שהשופטים יוציאו לאור את דינה של ושתי שתתחייב מיתה, צריך לעשות כך: הרי בכל מקום שרוצים שהעם יאמין בשלטון, לוקחים שופטים שחלקם הגונים ורובם לא הגונים ומראים לעם כלפי חוץ את ההגונים, שיהיו רגועים שיש משפט צדק ויש דין אמת ושאנשים יסמכו על השלטון. אף לאחשורוש היו שופטים שהיו כביכול...
0 Comments Off 1669 ד׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 14, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

ויקרא / חשיבות השם של האדם

ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 13, 2016
ויקרא / חשיבות השם של האדם
דבר תורה מיוחד אשר ביקש כבוד האדמו״ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט״א לקדש ליום א’ ג’ אדר ב’ התשע״ו “ויקרא אל משה וידבר ה’ אליו וגו’ אדם כי יקריב מכם קרבן “וגו’. וברש”י: לכל דברות ולכל אמירות ולכל צוויים קדמה קריאה לשון חיבה לשון שמלאכי השרת משתמשין בו שנאמר וקרא זה אל זה (ישעיה ו’-ג’) אבל לנביאי אומות העולם וכו’ נאמר (במדבר כ”ג-ד’) ויקר אלוקים אל בלעם (בראשית רבה נ”ב-ה’)‏. והנה צריך להבין, מה הכח המיוחד שהתורה הקדושה נותנת לשם של האדם. כמו שמצאנו המעשה ברבי מאיר בעל הנס וחכמים שהלכו להתארח באחד השבתות אצל אדם מסויים ונתנו לו כל...
0 Comments Off 1694 ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 13, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

מגילה / תפילה על שיגיונות

ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 13, 2016
מגילה / תפילה על שיגיונות
דבר תורה מיוחד אשר ביקש כבוד האדמו״ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט״א  לקדש מוצ”ש קודש ב’ אדר ב’ התשע״ו הגמרא במסכת מגילה (דף ז’),  רבה ‏ורב זירא עבדו סעודת פורים בהדי הדדי ( עשו סעודת פורים יחד) בתר דאיבסום קם רבה ושחטיה  לרב זירא (בתוך שהיו שתויים ביין קם רבה ושחט את רב זירא). למחר בעי רחמי ואחייה (למחרת רבה התעורר והוא ראה שהוא הרג את רב זירא וביקש רחמים על רב זירא והחיה אותו). בירושלמי נקרא רב זירא בשם רב זעירא וזעירא הוא מלשון קטן וצריכים להקשות, למה נקרא כך בשם זעירא – קטן?  ואפשר לבאר ולומר יסוד גדול,...
0 Comments Off 1918 ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 13, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

שבת קודש / סיום המלאכות

ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 13, 2016
שבת קודש / סיום המלאכות
דבר תורה מיוחד אשר ביקש כבוד האדמו״ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט״א  לקדש לערב שבת קודש ראש חודש אדר ב’  כתוב בתורה, (בראשית ב’-ב’): “ויכל אלוקים ביום השביעי ‏מלאכתו אשר עשה וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה”. וברש”י שם מביא את דברי רבי שמעון וכו’ ובסוף דבריו אומר: ״באת שבת באת מנוחה כלתה ונגמרה המלאכה״.  והנה, מדברי רש”י מובן יסוד גדול, שהמהות של המנוחה בעולם התחילה משבת קודש, לפני שבת לא היתה מציאות של מנוחה בעולם, לא היה דבר שנקרא מנוחה בעולם, איפה נהייתה מנוחה בעולם, ואיפה נתייסד כוח המנוחה בעולם? מהשבת הראשונה שהקב”ה שבת מכל מלאכתו, אז נתמלא...
0 Comments Off 1466 ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 13, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר more

מגילה / מפלת הרשעים והסיטרא אחרא

ל׳ באדר א׳ א׳ – מרץ 10, 2016
מגילה / מפלת הרשעים והסיטרא אחרא
דבר תורה אשר ביקש כבוד האדמו״ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט״א להקדיש ליום ה׳ ל׳ אדר א׳ ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב” ( אסתר ה’). ‏וצריך להקשות, איך אפשר לאמר על המן הרשע שמח וטוב לב, המן שהיה אכזר לאבד להרוג להשמיד את כל היהודים, איך אפשר לאמר עליו שמח וטוב לב, הרי זה ההפך מהרשע הגדול המן?.  אלא אפשר לפרש ולאמר יסוד גדול, המן הרשע כל המהות שלו וכל היניקה שלו הייתה מהסיטרא אחרא ואסתר המלכה היניקה שלה היתה מקדושה, החיות שלה מבורא עולם. והנה כשהצדיקים רוצים להפיל את הרשעים ורואים שהרשעים קשורים ועטופים עם הסיטרא אחרא,...
0 Comments Off 1509 ל׳ באדר א׳ א׳ – מרץ 10, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים, פרשת השבוע more

מגילה / תקוותם לכל דור ודור

ל׳ באדר א׳ א׳ – מרץ 10, 2016
מגילה / תקוותם לכל דור ודור
דבר תורה מיוחד אשר ביקש כבוד האדמו״ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט״א  לקדש ליום  חמישי ל’ אדר א׳ התשע״ו “תשועתם הייתה לנצח ותקוותם בכל דור ודור”.  ואפשר לבאר ולומר, מצאנו במגילה (אסתר ו’-י”ג): “ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו, אם מזרע היהודים מרדכי אשר החילות לנפול לפניו לא תוכל לו כי נפול תיפול לפניו”.  והנה קשה הלשון שזרש וחכמיו של המן אומרים לו, אם מזרע היהודים מרדכי, וכי הם לא ידעו שמרדכי הוא יהודי ומזרע היהודים הוא, הלא הגיד להם אשר הוא יהודי ( ג’- ד’) “וכל עבדי המלך כורעים ומשתחווים להמן ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה”, ומה הספק אם מזרע...
0 Comments Off 1585 ל׳ באדר א׳ א׳ – מרץ 10, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

פרשת פקודי – ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו

כ״ח באדר א׳ א׳ – מרץ 8, 2016
פרשת פקודי – ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו
דבר תורה מיוחד אשר ביקש כבוד האדמו״ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט״א לקדש ליום  שלישי כח׳ אדר א׳ התשע״ו “אלה פקודי המשכן משכן העדות”. רש”י במקום כותב: “המשכן משכן” – שתי פעמים, רמז למקדש שנתמשכן בשני חורבנין, על עוונותיהם של ישראל”.  והנה צריך להקשות ולהבין, הרי התורה הקדושה מצוה אותנו, כשאתה לוקח משכון מחברך, אסור לקחת משכון שהחיות של האדם קשורה עם הדבר הזה, אם החיות של האדם קשורה במשכון אדם עובר על עבירה חמורה ביותר. כפי שכתוב בדברים (כ”ד- ו’): ״לא יחבול רחיים ורכב כי נפש הוא חובל”, שהרי בית המקדש היה לבני ישראל כמו רחיים ורכב, שהם דברים...
0 Comments Off 2041 כ״ח באדר א׳ א׳ – מרץ 8, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

יסוד עצום על המגילה / עבדים פטורים ממקרא מגילה

כ״ז באדר א׳ א׳ – מרץ 7, 2016
יסוד עצום על המגילה / עבדים פטורים ממקרא מגילה
דבר תורה מיוחד אשר ביקש כבוד האדמו״ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט״א  לקדש ליום  שני כז׳ אדר א׳ התשע״ו מובא בשולחן ערוך (הלכות מגילה תרפ”ט- א’), דעבדים משוחררים חייבים במגילה ומשמע, דעבדים שאינם משוחררים, פטורים, אף דנשים מחוייבות. ‏ ונבאר הדברים, שהשולחן ערוך פוסק להלכה, שנשים חייבות במקרא מגילה והשולחן ערוך מוציא מכלל נשים עבדים שהם אינם חייבים במקרא מגילה, אפילו שעבד מחוייב כאשה בכל המצוות שאשה מחוייבת, פה במקרא מגילה, משמע, דעבד לא חייב במקרא מגילה.  והנה צריכים להבין, מדוע עבד לא חייב במקרא מגילה, הרי עבד חייב כאשה בכל המצוות שאשה חייבת בהם? אלא אפשר לבאר ולומר יסוד...
0 Comments Off 1361 כ״ז באדר א׳ א׳ – מרץ 7, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מועדים, מועדים more