חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2561.
נותרו עוד 88 פרקים!

41%

הנצפים ביותר

מועדים

ספירת העומר – ימים שבין פסח לשבועות

ל׳ בניסן ה׳תשע״ה – אפריל 19, 2015
ספירת העומר – ימים שבין פסח לשבועות
לאחי ורעי האהובים והחביבים, ה’ עליהם יחיו. הנה עלה בדעתנו להקשות: אנחנו סופרים בימים אלו ספירת העומר, ורואים דבר פלא - סופרים את הימים ואחרי זה חוזרים וכופלים את השבועות, וקשה: אם סופרים את הימים, מדוע צריך לספור את השבועות, ואם סופרים את השבועות מדוע צריכים לספור את הימים? ואפשר לבאר ולומר, הנה מצאנו בבריאת העולם שבכל יום נאמר: “וירא אלוקים כי טוב“, ומלבד זה בסוף הבריאה ביום שישי מצאנו: “וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד” (בראשית א’לא’). ‏וקשה, מדוע היה צריך לכפול ולחזור לומר ביום השישי שוב שאלקים ראה את כל הימים בטוב? אלא אפשר לבאר יסוד גדול, האדם חייב למדוד את חייו בשתי צדדים, מצד אחד האישי והפרטי, בינו לבין עצמו, ומצד שני...
0 Comments Off 2177 ל׳ בניסן ה׳תשע״ה – אפריל 19, 2015 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מועדים more

הקב”ה רוצה את הלב

ל׳ בניסן ה׳תשע״ה – אפריל 19, 2015
הקב”ה רוצה את הלב
לאחי ורעי האהובים והצדיקים. מקווים אנו שהשלום והנחת בביתכם, ואוהלכם אוהל ישרים ועוברים כולם החג בשמחה מרובה. הנה היום התבוננו בדרכים של אבותינו הקדושים: אברהם יצחק ויעקב, שלכל אחד היה דרך שונה בעבודת ה’ ולכל אחד היה תיקון שונה. וכך כל אחד מהאבות הקדושים תיקן תפילה אחרת: אברהם שחרית, יצחק מנחה ויעקב ערבית. והרחבנו – שכל אחד מאבותינו תיקן דרך ושער לכלל עם ישראל. אברהם תיקן תפילה שהיא הודיה להקב”ה בשחר, פירוש “בשחר” – באור, כשטוב לאדם כחייו של אברהם שהיו מבורכים, כפי שמצאנו “וה’ ברך את אברהם בכל” (בראשית כד, א). יצחק חייו היו בינוניים: פעמים טוב ופעמים פחות...
0 Comments Off 2231 ל׳ בניסן ה׳תשע״ה – אפריל 19, 2015 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

לעשות חשבון נפש עם עצמו

כ״ו בניסן ה׳תשע״ה – אפריל 15, 2015
לעשות חשבון נפש עם עצמו
 לאחי ורעי האהובים והחביבים. הנה יום זה הוא יום מיוחד ביותר אשר בו מתקרבים לסיום של “שלושים יום לפני החג שואלים ודורשים בהלכות החג”. וכדברי חז”ל מיום פורים מתחילים 30 יום של תיקון וזיכוך הנפש עד אשר מגיעים לבדיקת חמץ וביעור חמץ וזה “אור לארבע עשר בודקים את החמץ לאור הנר”. וידוע שנר זה נשמת האדם כמו שמובא “כי נר ה’ נשמת אדם”. וכל השלושים יום האלו זה זמן לתקן ולהכין את הנפש שלנו להיות כלי קיבול ראוי לקבל את ההשפעה המיוחדת של חג החרות. ואלו 30 יום שהם תש”ך שעות במספר, שלוש פעמים עמלק, להסיר מליבנו את כח עמלק...
0 Comments Off 1772 כ״ו בניסן ה׳תשע״ה – אפריל 15, 2015 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

להזיע למען המצוות – זיכוך הנפש

ט׳ בניסן ה׳תשע״ה – מרץ 29, 2015
להזיע למען המצוות – זיכוך הנפש
לאחי ורעי האהובים והחביבים. הנה נכנסים אנו לשבוע חדש, שבוע של ברכה, שבוע של הצלחה, שבוע של תיקון וזיכוך המידות. ידוע שגוף האדם ונשמתו, ברבות הימים ובמרוץ החיים מתגשמים ונהיים פחות רוחניים, מכל תחלואי העולם, וביותר בדור הזה אשר הנסיונות קשים ‏ביותר ובכל פינה ופינה היצר עורב לאדם. והנה לימוד התורה מזכך את הנפש, ויש עוד דבר חשוב ביותר שגורם לזיכוך הנפש, וזה העמל והטירחה לפסח, כמה שאדם יותר עובד בגופו ומשתדל בהכנות לחג – כך גופו יותר מזדכך. וידוע המעשה בבחור ישיבה אשר ליבו וראשו היו אטומים ולא היה מבין מאומה בלימוד הגמרא, והלך לכל הרבנים והצדיקים וביקש רשות...
0 Comments Off 1936 ט׳ בניסן ה׳תשע״ה – מרץ 29, 2015 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

זמן של כניעה והתעוררות

ז׳ בניסן ה׳תשע״ה – מרץ 27, 2015
זמן של כניעה והתעוררות
ערב שבת קודש – זמן רוממות הנפש, וביותר בשבת קדושה זו – שבת הגדול, שנקראת על שם הנס הגדול אשר היה לבני ישראל בארץ מצרים. וידוע שבשבת קודש זו ‏יש כוחות גדולים ביותר, ובכל רגע בשבת זו אפשר להשיג השגות גדולות ביותר. והנה המפרשים שואלים מה מיוחד בשבת זו מכל השבתות, שנקראת “שבת הגדול”? ומפרשים ואומרים על שם הנס שהיה לבני ישראל, שציווה הקב”ה: “משכו וקחו לכם צאן” (שמות יב, כא), שזה העבודה זרה של המצריים, לקחת ולקשור אותו למיטה, המצריים ראו את זה ולא עשו כלום – נס זה הוא שורש שבת הגדול. והנה קשה, מה בכל זאת המיוחדות...
0 Comments Off 1683 ז׳ בניסן ה׳תשע״ה – מרץ 27, 2015 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מוסר, מועדים more

שבת הגדול – הכנת הלב

ז׳ בניסן ה׳תשע״ה – מרץ 27, 2015
שבת הגדול – הכנת הלב
‏לאחי ורעי האהובים. הנה מתקרבים אנו ובאים לשבת קודש, אשר שבת זו קראו לה חכמינו “שבת הגדול“. ושאלו ודרשו מדוע שמה “שבת הגדול”, ואמרו שהיא נקראת על שם הנס הגדול אשר נעשה בשבת זו.  וקשה, איזה נס גדול נעשה בשבת זו? מובא בטור (אורח חיים סימן ת“ל): שבת שלפני הפסח קוראין אותו שבת הגדול, והטעם לפי שנעשה בו נס גדול וכו‘ ‏ציוה הקב“ה את ישראל שיקחו כל אחד שה לפסח ויקשרו אותו לכרעי המיטה, ושאלום המצריים - למה זה לכם, והשיבו - לשחטו לשם פסח במצוות ה‘ עלינו. והיו שיניהם קהות על ששוחטין את אלוהיהם ולא היו רשאין לומר להם...
0 Comments Off 2014 ז׳ בניסן ה׳תשע״ה – מרץ 27, 2015 דבר הרב, מוסר, מועדים more

ניתוק הקשר בין בני ישראל למצרים

ז׳ בניסן ה׳תשע״ה – מרץ 27, 2015
ניתוק הקשר בין בני ישראל למצרים
לאחי ורעי האהובים והחביבים, ה‘ עליהם יחיו. הנה צריכים להבין, מדוע הקב“ה היה צריך לתת למצרים עשר מכות במצרים, ולא רק זה, אלא על ים סוף קיבלו עוד מכות קשות ,כמו שמובא בהגדה: רבי יוסי הגלילי אומר: מנין אתה אומר שלקו המצרים במצרים עשר מכות ועל הים לקו חמישים מכות וכו‘. הרי במכה אחת היה אפשר לסיים את כל השיעבוד של בני ישראל במצרים, הרי הכל בידי הקב“ה, ומה עניין המכות? ועוד צריך להקשות: חז“ל אומרים שהשיעבוד של בני ישראל במצרים פסק הרבה חודשים לפני הגאולה, ואף שפסק השיעבוד והעבודה הקשה של בני ישראל במצרים, המכות המשיכו. וצריך לשאול מדוע...
0 Comments Off 1486 ז׳ בניסן ה׳תשע״ה – מרץ 27, 2015 דבר הרב, מוסר, מועדים more

ע”י אכילה כשרה ובברכות על האוכל לפני ואחרי זוכים לטהרת הנפש

ז׳ בניסן ה׳תשע״ה – מרץ 27, 2015
ע”י אכילה כשרה ובברכות על האוכל לפני ואחרי זוכים לטהרת הנפש
אחי ורעי האהובים והחביבים ה‘ עליהם יחיו. הנה בחיי האדם ישנם שתי סוגי מחלות - מחלה חיצונית באברים החיצוניים, או חס ושלום מחלה פנימית באברים הפנימיים. מחלה חיצונית - יותר קל להתמודד איתה ולהתרפאות ממנה, אך מחלה פנימית - הקושי גדול יותר וההתמודדות קשה יותר. ידע האדם שכך גם ברוחניות - יש מצוות חיצוניות שהם תרופה ליצרים והתמודדויות חיצוניות, כמו נתינת צדקה ועוד מצוות חיצוניות שהם משפיעות השפעה חיצונית - על החיצוניות של האדם. וישנם מצוות פנימיות שנכנסות לפנימיות האדם ומשפיעות על פנימיות‏ו. וכדברי החתם סופר בתשובותיו, שאכילה יחידה שהיא מצוה מהתורה שנשארה לנו מזמן חורבן בית המקדש - זו...
0 Comments Off 1601 ז׳ בניסן ה׳תשע״ה – מרץ 27, 2015 דבר הרב, מוסר, מועדים more

שרפת חמץ – לשרוף את הגאוה

ז׳ בניסן ה׳תשע״ה – מרץ 27, 2015
שרפת חמץ – לשרוף את הגאוה
לאחי ורעי האהובים והחביבים ה‘ עליהם יחיו.   הנה, אחת מן המצוות החשובות אשר עושים בערב פסח זה שרפת חמץ, ורבו הפירושים והדיקדוקים על מצוה גדולה זו.   וחשבנו בדעתנו להתעמק ולהבין מה עומק מצוה זו ומה היא מסמלת לנו כנגד אברי האדם, שהרי ידוע שכל מצוה מהתורה היא כנגד אבר אחר מגוף האדם, ועל ידי קיום המצוה המסויימת מכניעים את היצר הרע של האבר המסויים ונותנים לו חיות של קדושה וכח לנצח את היצר הרע. ואם כן, מצות שרפת חמץ כנגד איזה אבר היא?‏   ואפשר לבאר ולומר, הנה מוצאים אנו באיסור חמץ שתי סוגי חמץ שאסרה תורה: “ולא...
0 Comments Off 1760 ז׳ בניסן ה׳תשע״ה – מרץ 27, 2015 דבר הרב, מוסר, מועדים more

בניסן נגאלו ובניסן עתידים להגאל

ג׳ בניסן ה׳תשע״ה – מרץ 23, 2015
בניסן נגאלו ובניסן עתידים להגאל
לאחי ורעי, ה’ עליהם יחיו‏. ‏הנה נכנסים לשבוע חדש בחודש אשר עליו נאמר: בניסן נגאלו ובניסן עתידים להגאל. ובודאי שנזכה בחודש זה לראות אור בכל מושבותינו והברכה תהיה מנת חלקנו ונלך מחיל אל חיל. והנה בשבת קודש עלתה בדעתנו קושיה, בליל הסדר מחוייבים אנו לשמוח ולעשות סימנים של גאולה ושל בני חורין. וכך מובא בשולחן ערוך (או”ח סימן תע”ב): יסדר שולחנו יפה בכלים נאים כפי כחו, ויכין מקום מושבו שישב בהסיבה דרך חירות עכ”ל. ובמגן אברהם כתב בשם המהר”ל שצריך להניח על השולחן בליל הסדר את הכלים הנאים והיקרים ביותר. והנה צריך להבין החילוק בין ליל הסדר לכל ימות השנה,...
0 Comments Off 2114 ג׳ בניסן ה׳תשע״ה – מרץ 23, 2015 דבר הרב, מועדים more