חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2527.
נותרו עוד 13 פרקים!

91%

הנצפים ביותר

דבר הרב

שמות עד תרומה

ג׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 8, 2019
on ג׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 8, 2019
א. מובא בספר שער רוח הקודש (ש”ז, תיקון כז) וזל”ק, עניין השובבים הנודעים ר”ל שיש מנהג קדום בכל ישראל להתענות מ’ יום רצופים שיש מן יום הראשון של פרשת שמות עד פרשת תרומה וקצת מן תצוה ונתנו סימן בהם (ירמיה ג,יד) “שובו בנים שובבים” ר”ת ש’מות ו’ארא ב’א ב’שלח י’תרו מ’שפטים ב. הנה בימים אלו התיקון הוא על עוון הקרי, וימים אלו מסוגלים להתענות בהם על הקרי יותר מכל ימות השנה. וטעם הדבר הוא משום שגלות מצרים כשהשתעבדו בחומר ובלבנים,‏ הייתה לתקן את הניצוצות שיצאו מאדם הראשון באותם ק”ל שנים שפירש מן אשתו והיה מוליד שדין ורוחין על ידי טיפות קרי, וכל אלו נתקנו מגלות...
0 Comments Off 839 ג׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 8, 2019 דבר הרב מרכזי more

אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך

ט״ו בשבט ה׳תשע״ט – ינואר 21, 2019
on ט״ו בשבט ה׳תשע״ט – ינואר 21, 2019
דבר תורה על פרשת יתרו מפי מו”ר עט”ר שליט”א: ״אדם לעמל יולד״ ודרשו רבותינו הקדושים *לעמל* ר״ת *ללמוד* *על* *מנת ללמד*. דכח גדול יש בתורה אשר לומד האדם ומלמדה לאחרים.  ורבי יוחנן דרש ואמר: אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. ודרשו רבותינו הקדושים (עבודת ישראל) שעיקר יצירתו של אדם הוא כדי שילמד מתורתו לאחרים. וידועים דברי הגמרא במסכת סוכה, מ״ט מאי דכתיב ( משלי ל״א- כ״ו): *״פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה״.* וכי יש תורה של חסד ויש תורה שאינה של חסד, אלא תורה לשמה זוהי תורה של חסד. איכא דאמרי תורה ללמדה זוהי...
0 Comments Off 520 ט״ו בשבט ה׳תשע״ט – ינואר 21, 2019 דבר הרב, דבר הרב מרכזי more

אין אדם נוקף אצבע למטה וכו’

ה׳ בשבט ה׳תשע״ט – ינואר 11, 2019
on ה׳ בשבט ה׳תשע״ט – ינואר 11, 2019
זמן זה להחדיר בליבנו אמונה בהקב”ה, שהוא מנהיג לעולם ובמאמרו ברא שחקים, ואין אדם נוקף אצבע למטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה. וצריכים להתבונן בכל עניין יתרו, שאחר ששמע יציאת מצרים וקריעת ים סוף, דברים אלו השפיעו עליו מאוד לעזוב את כל העבודות זרות שבעולם שעבד אותם ולבוא ולהתגייר, ודברים אלה פעלו בליבו להתהפך מגוי לישראל. והנה, ודאי אם לגוי הסיפורים של יציאת מצרים וקריעת ים סוף גרמו לעמוד ולהתגייר, ועוד גוי שהיה שקוע בכל העבודות זרות שבעולם, אז ודאי יהודי כאשר חוזר ומשנן את כל סיפור יציאת מצרים וקריעת ים סוף, שהסיפורים האלו מחזקים את האמונה בלב ומרימים...
0 Comments Off 583 ה׳ בשבט ה׳תשע״ט – ינואר 11, 2019 דבר הרב, דבר הרב מרכזי more

חנוכה / בזכות נשים צדקניות

כ״ח בכסלו ה׳תשע״ט – דצמבר 6, 2018
on כ״ח בכסלו ה׳תשע״ט – דצמבר 6, 2018
בזכות נשים צדקניות נגאלו בני ישראל מארץ מצרים. הגמרא מביאה מחלוקת האם תמה זכות אבות, או לא? ואם תמה, מתי תמה זכות אבות? רב אומר: מימות הושע בן בארי, שמואל אומר: מימי חזאל, רבי יהושוע בן לוי אומר: מימי אליהו ותוספות שם כותבים: אמר רבנו תם זכות אבות תמה אבל ברית אבות לא תמה ותוספות ממשיך ומבאר, האם לרשעים תמה ולצדיקים לא תמה. והנה, הסוגיה של זכות אבות, מה כוחה והאם תמה או לא, ארוכה ומורכבת, אך חשבנו להקשות ולהבין איזה הווה אמינא יש לחשוב, שאפשר לשרוד ולהתקיים בדורות הללו, דורות הגלות, דורות של יסורי הנפש והגוף, דורות שבכל רגע,...
0 Comments Off 719 כ״ח בכסלו ה׳תשע״ט – דצמבר 6, 2018 דבר הרב, דבר הרב מרכזי more

יומא דהילולא של רבנו האר”י הקדוש זצוק”ל

ה׳ באב ה׳תשע״ח – יולי 17, 2018
on ה׳ באב ה׳תשע״ח – יולי 17, 2018
מובא שבאחד הימים הלך רבנו האר”י יחד עם תלמידיו לציון הנביא הושע בן בארי וישבו שם, ייחדו יחודים ותיקנו תיקונים ופני רבנו האר”י זרחו משמחה מרובה.  והנה ברגע אחד פניו השתנו, ופני עצבות הייתה על פני רבנו זצוק”ל. שאלו אותו תלמידיו רבנו למה זה ועל מה זה שפניך כך השתנו? ענה ואמר להם גזירה קשה נגזרה עכשיו בשמים על תושבי צפת, מכת ארבה תבוא בגבול צפת אשר תאכל את כל עשב הארץ, ותאכל את כל פרי הארץ עד שלא ישאר דבר למחייה בכל הסביבה. נבהלו התלמידים מאוד ושאלו את רבם, רבנו עונש חמור כזה על מה? במה חטאנו ובמה חטאו...
0 Comments Off 1044 ה׳ באב ה׳תשע״ח – יולי 17, 2018 דבר הרב, דבר הרב מרכזי more

אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה

ד׳ בסיון ה׳תשע״ח – מאי 18, 2018
on ד׳ בסיון ה׳תשע״ח – מאי 18, 2018
רב גדול רצה ללמד מוסר את תלמידיו. התכנסו כולם סביבו ואז ביקש הרב מאחד מן התלמידים להביא לו קערה גדולה מלאה במים וכך עשה התלמיד רץ והביא קערה מלאה במים, אחרי שהניח את הקרעה על השולחן ביקש הרב מעוד תלמיד להביא לו קערה מלאה באבנים שכל אבן בגודל של טפח, רץ התלמיד והביא לרבי את הקערה השניה עם האבנים, לקח הרב את הקערה מלאה באבנים והכניס אבן אבן לתוך הקערה עם המים, כשסיים וקערת המים הייתה מלאה באבנים שאל הרב: האם אפשר להכניס עוד בקערה, ענו התלמידים ואמרו: לא, הקערה מלאה. ביקש הרב מתלמיד אחר להביא קערה מלאה באבנים קטנים...
0 Comments Off 1057 ד׳ בסיון ה׳תשע״ח – מאי 18, 2018 דבר הרב, דברי פי more

לשנות את סדרי מעשה בראשית

ד׳ בסיון ה׳תשע״ח – מאי 18, 2018
on ד׳ בסיון ה׳תשע״ח – מאי 18, 2018
והנה חשבנו לבאר יסוד גדול על פי דברי אבותינו הקדושים ורבותינו זצוק”ל, שישנן שתי דרכים לפעול ישועות בשמים ולשנות את סדרי מעשה בראשית. הנה דרך אחת על ידי תפילה כאשר האדם עומד ומתפלל להקב”ה ודרך שניה היא על ידי לימוד התורה הקדושה. והנה כאשר האדם זוכה לפעול ישועות בכח התפילה, דרגתו כעבד לפני אדונו, וכך מצאנו ברבי יוחנן שאמר על רבי חנינא בן דוסא שהוא כעבד לפני מלך. וכח השני של הישועה הוא מכח התורה הקדושה, וזו הייתה מעלת חוני המעגל שעליו הגמרא (תענית כג.) אומרת נהירן שמעתתין כבשני חוני המעגל, דכי הוי עייל לבית מדרשא כל קושיא דהוו להו...
0 Comments Off 941 ד׳ בסיון ה׳תשע״ח – מאי 18, 2018 דבר הרב, דבר הרב מרכזי more

מעלת ההליכה לציונו הקדוש של רשב”י

ט׳ באייר ה׳תשע״ח – אפריל 24, 2018
on ט׳ באייר ה׳תשע״ח – אפריל 24, 2018
“ושכבתם ואין מחריד” (ויקרא כו, ו), הנה כח ההשתטחות על ציון רבי שמעון בר יוחאיגדול ביותר. ורואים אנו יותר מכל ציון של כל צדיק, מקפידים לנסוע לציון רבי שמעון בריוחאי, ומדוע? מה מיוחד בציון רבי שמעון בר יוחאי, שלא נמצא באף ציון של צדיק אחר? אלא ידוע שרבי שמעון בר יוחאי משלב את כל התורות כולם ביחד, מצד אחד רבי שמעוןבר יוחאי הוא נשמתו של משה רבנו, שביום שיוצא ז’ באדר יום פטירת משה רבנו יוצא כל שנה ל”ג בעומר, ורבי שמעון בר יוחאי הוא משלים את משה רבנו, שמשה רבנו הוא היסוד של תורה שבכתב, ומצד שני רבי שמעון בר יוחאי היה התלמיד המיוחד של רבי עקיבא, כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי תלמידיי, לימדו את תורתי, כי תורתי היא תורת רביעקיבא (גיטין סז.). אם כך, רבי שמעון משלב את התורה שבכתב שהיא שורש נשמתו של משה רבנו,...
0 Comments Off 857 ט׳ באייר ה׳תשע״ח – אפריל 24, 2018 דבר הרב, דברי פי more

דבר תורה לימי ספירת העומר

ט׳ באייר ה׳תשע״ח – אפריל 24, 2018
on ט׳ באייר ה׳תשע״ח – אפריל 24, 2018
רבי שמעון בר יוחאי היה מהתלמידים החשובים של רבי עקיבא. וחז”ל אומרים עשרים וארבע אלף תלמידים היו לרבי עקיבא, וכולם מתן בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. ושנים רבות היה קשה בדעתנו, בשביל חטא כל כך קל ימותו עשרים וארבע אלף תלמידים. עשרים וארבע אלף תלמידים ימותו על זה שלא נהגו כבוד זה בזה?  אלא אפשר לבאר ולומר, רבי עקיבא היה יסוד וסמל התורה שבעל פה, וידוע שתורה שבעל פה עוברת על ידי מסורת מדור לדור, ואם אין מסורת בתורה שעוברת מדור לדור חס ושלום יש סכנה שתשתכח התורה מישראל, ולכן המיוחדות של התורה שבעל פה היא על ידי העברה מדור לדור את התורה שבעל פה, וזה...
0 Comments Off 797 ט׳ באייר ה׳תשע״ח – אפריל 24, 2018 דבר הרב, דבר הרב מרכזי more

סגולה עצומה להיום

ח׳ באייר ה׳תשע״ח – אפריל 23, 2018
on ח׳ באייר ה׳תשע״ח – אפריל 23, 2018
לכל האהובים והחביבים ה׳ עליהם יחיו. *אין מחזקים אלא למחוזקים,* ידעו ויודיעו בשער בת רבים את דברי קדוש ישראל רבנו אליהו מני זצוק״ל מורו ורבו של רבנו הבן איש חי זצוק״ל וזלש״ק: ״ודע לך שאם ארע חודש אייר או אלול או טבת אחד מהשלש אלו, שיום ח׳ שמיני בחודש הוא ביום ב׳ בשבוע, *אותו יום ב׳ דוקא הוא יום קדוש ונאור ואדיר במאוד מאוד*, וצריך לנהוג בו קדושה יתירה על אחת כמה וכמה ומה גם בלימוד *כי יום זה יכול למשוך להשפיע עליו נשמה עולמית כי קדוש הוא*, ומה גם ליודע להפשיט הנשמה ולדבר עמה יום זה מוכן לזה לעשותו...
0 Comments Off 1058 ח׳ באייר ה׳תשע״ח – אפריל 23, 2018 דבר הרב, דבר הרב מרכזי more