חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2399.
נותרו עוד 70 פרקים!

53%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

דבר הרב

כ״ד בכסלו ה׳תשע״ח – דצמבר 12, 2017
on כ״ד בכסלו ה׳תשע״ח – דצמבר 12, 2017
חטא מכירת יוסף עומד בכל דור ודור   “ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו” ( בראשית מב, כא) שש פעמים יש כאן את האות א’; איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו. אומר השל”ה הקד’ שהאחים הקדושים רמזו כאן בדבריהם כנגד ששת אלפים שנה שבכל ששת אלפים שנה שהעולם קיים יואשמו בני ישראל על מכירת יוסף. וכך מובא ברבותינו הקד’ שבכל דור ודור נאשמים אנו על מכירת יוסף וקיים רח”ל קיטרוג גדול בשל מעשה זה. וכמו שחטא העגל מתעורר בכל פעם שעושים עבירות, כך חטא מכירת יוסף מרחף וקיים בעולם. וקטרוג זה פגע בשש האותיות הקדושות “ברוך שם כבוד מלכותו...
0 Comments Off 0 כ״ד בכסלו ה׳תשע״ח – דצמבר 12, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי more

לימוד ליום שני / התגברות הלב על השכל

כ״ד בכסלו ה׳תשע״ח – דצמבר 12, 2017
on כ״ד בכסלו ה׳תשע״ח – דצמבר 12, 2017
הלימוד של יום שני- התגברות הלב על השכל   היום, יום שני, קוראים את הנסים שאירעו לאליהו ולאלישע הנביאים. ידועים דברי רבותינו שכאשר אדם קורא את הנסים שאירעו לעם ישראל הוא מעורר את הזמן בשמים ויכול להיכנס באותה ישועה שהייתה בימים ההם ולסכות לנסים ונפלאות. ומובא בדברי חכמינו שכל הנסים שאירעו לעם ישראל עד ימי החנוכה כבר נכתבו בששת ימי בראשית. כשהקב”ה ברא את העולם, הוא התנה עם כל הבריאה שכשיבא היום יקרה נס. כך בקריעת ים סוף, הקב”ה התנה עם הים שיבקע לשניים. וכך מוצאים אנו בדברי חז”ל שמסבירים “המן מן התורה מניין” (מסכת חולין דף קלט:). כך כל...
0 Comments Off 8 כ״ד בכסלו ה׳תשע״ח – דצמבר 12, 2017 דבר הרב, דברי פי more

יום ראשון-חנוכה-פרשת שבוע

כ״ג בכסלו ה׳תשע״ח – דצמבר 11, 2017
on כ״ג בכסלו ה׳תשע״ח – דצמבר 11, 2017
פדיון נפש   “וא-ל ש-די יתן לכם רחמים” (בראשית מג, יד) על מילים אלו אמרו רבותינו ז”ל שהם ראשי תיבות “ישראל”. כלומר, יעקב אבינו הכניס את שמו הנוסף כשבירך את בניו טרם ירידתם למצרים להביא אוכל. והנה, אומרים רבותינו הקדושים שאדם צריך למצוא פסוקים, או דברים קדושים מראשי תיבות של שמו, ויצייר בדעתו או על גבי נייר את השם י’ ה’ ו’ ה’. שם זה צריך להיות מול העיניים ונותן לאדם כוחות ויכולות להתמודד עם משברי החיים. ולכן נהגו שכשהולכים לצדיק לקהל ברכה כותבים לו על פתק את השם. ומובא בשם הבעל שם טוב ותלמידיו הקדושים שכשצדיק מתפלל על האדם...
0 Comments Off 8 כ״ג בכסלו ה׳תשע״ח – דצמבר 11, 2017 דבר הרב, דברי פי more

מעשי יוסף בהשפעה לדורו של מרדכי היהודי

כ״ג בכסלו ה׳תשע״ח – דצמבר 11, 2017
on כ״ג בכסלו ה׳תשע״ח – דצמבר 11, 2017
“בזאת תבחנו… שלחו מכם אחד ויקח את אחיכם…” (בראשית מב, טו טז) “וישתו וישכרו עמו” (בראשית מג, לד) בעיון בהשתלשלות הדברים עומדים אנחנו ומשתוממים. ראשית, כיצד עשה זאת יוסף לאביו הזקן? היאך ציערו וגרם לו סבל כה גדול כשהיה בטוח שאכן בנו יוסף נפטר, ומושל מצרים מתנכל לבנין ולו? ויתירה מכך, איך יכול היה לשבת ולשתות עמם יין כשאביו מתאבל ומצטער כל כך? והנה, כדי להבין את הדברים צריכים אנו לדעת כי בני ישראל יצאו למעשה ממצרים ארבע פעמים. פעם ראשונה, ללא בנימין. פעם שניה, עם בנימין. פעם שלישית, להלוויית יעקב אבינו, ופעם רביעית, כשיצאו ביציאת מצרים הגדולה. ולימדונו רהותינו...
0 Comments Off 5 כ״ג בכסלו ה׳תשע״ח – דצמבר 11, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי more

דברי פי – פרשת וישב –

כ״ב בכסלו ה׳תשע״ח – דצמבר 10, 2017
on כ״ב בכסלו ה׳תשע״ח – דצמבר 10, 2017
כוח לימוד  המשניות הנה, מובא בספרים הקדושים שכוח לימוד המשניות הינו גדול ורב ביותר. המשנה מזקת את הנשמה ואת הפרנסה. כאשר אדם לומד משניות נפשו ונשמתו מתחזקים בשמים, ושערי שמים נפתחים עבורו לתת לו פרנסה טובה. בלי נדר קבלנו על עצמנו החל מהיום, יום ראשון, עד שנה הבאה בערב חנוכה לשלוח ללמוד מדי יום משניות על פי הסדר, וכך נזכה לסיים את ששה סדרי משנה עד השנה הבאה בזמן הזה. שמו של הקב”ה הוא י’ ה’ ו’ ה’, היוצא מן הפסוק “ישמחו השמים ותגל הארץ” שהם ראשי תיבות שמו של הקב”ה. וידןע כי מאז שנחרב בית המקדש נותרו לנו רק...
0 Comments Off 5 כ״ב בכסלו ה׳תשע״ח – דצמבר 10, 2017 דבר הרב, דברי פי more

שבת אחרונה של השנה – לקרב יהודים

כ״א באלול ה׳תשע״ז – ספטמבר 12, 2017
on כ״א באלול ה׳תשע״ז – ספטמבר 12, 2017
לבני החבורה הקדושה ״שובה ישראל״, אמרנו כמה פעמים בשנים האחרונות ובעיקר בתקופה האחרונה שכל מה שקורה בקהילת קודש שובה ישראל זה זריעה של דרך לדורות הבאים. בכל תקופה בכל ענייני העולם הזה והעניינים הרוחניים היצר הרע והמלחמה משתנה, כמו במלחמה אדם נלחם כל תקופה תכסיסי המלחמה וכלי המלחמה שונים. בעבר היו משתמשים בחץ וקשת, חרבות, סלעים ואבנים שהיו זורקים על היריב, לאחר מכן התפתחו ופיתחו כלי נשק שונים ומשוכללים. כך גם במלחמת היצר הרע כל תקופה המלחמה היא בצורה אחרת ושונה,וכל תקופה הכלים להתמודד עם המלחמה הכלים אחרים אך התחליט של המלחמה זהה להרוג ולהכניע את האוייב. כך היצר הרע,...
0 Comments Off 426 כ״א באלול ה׳תשע״ז – ספטמבר 12, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

מעלת הרהור בתשובה לפני הלימוד

י״ב באלול ה׳תשע״ז – ספטמבר 3, 2017
on י״ב באלול ה׳תשע״ז – ספטמבר 3, 2017
*דבר תורה מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א – מעלת ההרהור בתשובה לפני לימוד תורה ועשיית מצוה* הבאר היטב (או”ח סימן תקעא אות א) מביא בשם רבנו האר”י הקדוש זצוק”ל, וזה לשונו “ודע שכל המעשים שאדם עושה ותורה שלומד בעודו רשע בעונותיו הרבים, מוסיף כח בקליפות. עד שחוזר בתשובה מוציא מהקליפה”. ומקור הדברים “שער היחודים” (שער תיקון עוונות פרק יא) וזלש”ק “כל מעשה האדם הטובים שאדם עושה בעודו רשע או תורה שאדם לומד, אין צריך לומר שאינו מוסיף בקדושה, אלא אדרבה מוסיף כח בקליפה. ועליו נאמר ולרשע אמר אלוקים מה לך לספר חוקי, שאתה מכניס דבר שבקדושה בתוך...
0 Comments Off 126 י״ב באלול ה׳תשע״ז – ספטמבר 3, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי more

פרשת ראה – צדקה

כ״ג באב ה׳תשע״ז – אוגוסט 15, 2017
on כ״ג באב ה׳תשע״ז – אוגוסט 15, 2017
*פרשת ראה – וצדקה תציל ממוות* *”כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר ה’ אלוקיך נותן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. כי פתוח תפתח את ידך לו..נתון תתן לו ולא  ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך ה’ אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך”* (דברים טו, ז-י) **** הנה מעלת הצדקה רמה וגדולה, וכבר אמרו חכמינו “וצדקה תציל ממות”, ובפרט בימים אלו שנכנסים לערב ראש חודש אלול, מצווה גדולה לעורר בשער בת רבים על מעלת הצדקה ולזכות את העולם במצווה גדולה זו. **** הגמרא (תענית ח:) מספרת הגמרא שבימי...
0 Comments Off 178 כ״ג באב ה׳תשע״ז – אוגוסט 15, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי more

הילולת האר”י הקדוש

ז׳ באב ה׳תשע״ז – יולי 30, 2017
on ז׳ באב ה׳תשע״ז – יולי 30, 2017
הקבוצה עשתה את דרכה בשקט מהעיר צפת אל קבר הנביא הושע בן-בארי. אלה היו האריז”ל ותלמידיו. רגילים היו ללמוד בין ההרים, ומפעם לפעם היה האר”י מזמין את בני החבורה להשתטח עמו על קברות הצדיקים הפזורים באזור. הם כבר ידעו שעל-ידי השתטחות כזו אפשר להתחבר לנשמת הצדיק ולהשיג סודות עליונים בתורה. הארי”זל עמד ליד קבר הנביא בתפילה ארוכה וחרישית, וסביבו תלמידיו. לאחר מכן ישבו והאזינו למוצא פיו, דברי תורה וקבלה הנשגבים מבינת אדם. לפתע הבחינו התלמידים כי פני רבם השתנו. השמחה השורה עליו תמיד פינתה את מקומה לארשת מתח ודאגה. זמן-מה היה האריז”ל מהורהר, ולאחר מכן פנה אל תלמידיו: “הודיעו לי...
0 Comments Off 200 ז׳ באב ה׳תשע״ז – יולי 30, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי more

מטות מסעי – בדוק לישועה

כ״ו בתמוז ה׳תשע״ז – יולי 20, 2017
on כ״ו בתמוז ה׳תשע״ז – יולי 20, 2017
*קריאת מ”ב המסעות מעוררת רחמים בשמים* מוצאים אנו בפרשת מסעי את הנסיעות והחניות של בני ישראל במדבר, וכשנספור את הנסיעות והחניות האלו, יוצא מ”ב מסעות. וכך היה, חניה אחת חנו במקום מסויים חודשים רבים על פי ה’, וחניה שניה חנו כמה שעות על פי ה’. ואומר על כך רבנו הבעל שם טוב זצוק”ל, שכל יהודי באשר הוא, עובר מיום לידתו עד יום פטירתו מ”ב מסעות – ויש עצירות בחיים של שעות, יש עצירות של שנה, יש התמודדויות ארוכות ויש התמודדויות קצרות. *** *והסוד והכח של קריאת מ”ב המסעות הוא, כי על האדם לדעת שכל צרה וכל גאולה שיש לאדם, שורשה הוא...
0 Comments Off 176 כ״ו בתמוז ה׳תשע״ז – יולי 20, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי more