חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2621.
נותרו עוד 49 פרקים!

67%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

לבישת בגדי לבן בשבת

ז׳ באב ה׳תשע״ז – יולי 30, 2017

ענין לבישת בגדי לבן בשבת על פי מנהגי האר”י הכוא ענין נשגב מאד – וכידוע האר”י יצא עם תלמידיו חוץ לעיר צפת לבוש ד’ בגדי לבן ם כדי לקבל השבת ובשם משמואל ומובא בכתבי האר”י ז”ל שקורא לצדיקים, אשר מכנה אותם לשרידים אשר ה’ קורא ללבוש ד’ בגדי לבן בשבת וטעם המנהג שהוא משום ששבת היא כדוגמת כהן גדול ביום הכפורים ששימש בד’ בגדי לבן                                                                                                                      ובגמרא בשבת כתוב כך היה מנהגו של רבי יהודה בר אלעאי ערב שבת מביאים לו עריבה מלאה חמין ורוחץ פניו ידיו ורגליו ומתעטף ויושב בסדינין המצוייצין ודומה למלאך ה’ צבאות וכתב רש”י בקידושין עב  שמטעם זה היו תלמידי חכמים שבבבל דומים למלאכי השרת לפי שסדינים אלו של פשתן לבנים היו והיו מעוטפים בהם כמלאכי השרת שנאמר בהם והאיש לבוש הבדים’         וכן היו נוהגים בזמן הראשונים לילך בבגדי לבן בשבת אך לא הלכו בהם כל האנשים,   וכתב רבינו יהודה החסיד  שהזקנים לבשו בגדים לבנים בשבת וביאר מה שנאמר יחזקאל שם לבוש הבדים’ למה לבנים לפי שהכבוד מדבר עמו ונאמר בכבוד דניאל ‘לבושיה כתלג חיור’  -  ולכך הזקנים בשבת מלובשים בלבן, ובספר תרומת הדשן, כתב וזכורני שלובש בכל ערב שבת חלוק לבן כשלובש שאר בגדים של שבת, – ובהגהות מיימוניות על הרמב”ם  כתב  שהמקובלים נהגו על פי קבלה ללבוש בגדי לבן בשבת, וכתב באליה רבה  מצאתי כתוב על פי קבלה יש ללבוש ד’ בגדים לבנים בשבת מלבוש עליון ותחתון ואזור וחלוק כנגד ד’ אותיות הוי”ה. ובשער הכוונות על האר”י הקדוש כי צריך האדם ללבוש בגדי לבן ולא של צבעים אחרים כי בקבלת שבת פעם אחת נתגלה אל האר”י הקדוש  נשמת חכם אחד שנפטר בימיו, וראהו לובש שחורים ביום השבת שכך היו מענישים אותו שם להלבישו בגדים שחורים אף ביום השבת  והביא גם מהאמור בסוגייתנו ברבי יהודה בר עילאי שהיה מתעטף בכניסת השבת בבגדי לבן ודומה למלאך ה’ צבאות

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
0 Comments Off 3777 ז׳ באב ה׳תשע״ז – יולי 30, 2017 הלכות