חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2621.
נותרו עוד 13 פרקים!

91%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

הלכות קריאת שמע שעל המיטה

כ״ו בתמוז ה׳תשע״ז – יולי 20, 2017

[7/19, 12:23 PM] מו”ר עט”ר שליט”א: *קְרִיאַת שְׁמַע שֶׁעַל הַמִּטָּה*

א. ישתדל לא לישון בלילה עד שיעברו לפחות ג’ שעות משעה שהתפלל ערבית.

ב. יקפיד כל לילה לפני השינה ללמוד דברי אגדה, וידע שכל רמזי התורה הקדושה רמוזים בדברי אגדה.

ג. עורה הנבל וכינור אעירה שחר (תהלים נז, ט). ומובא ב”קול יעקב” שלא יסמוך האדם על דעתו שיקום לבד, אלא יעשה לו איזה הכנה כדי שתעיר אותו משנתו. וכמו שמצאנו בגמרא (ברכות ג:) כינור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד, וכיון שהגיע חצות לילה בא רוח צפונית ומנשבת בו ומנגן מאליו, מיד הוא עומד, ולכן יעשה כל שאפשר להתעורר בזמן.

ד. מובא ב”כף החיים” (לרבנו חיים פלאג”י זצוק”ל סי’ ג אות כח) וז”ל, ומה טוב אם יהיה לו שעון המעורר אותו בקולי קולות, דוגמא לכינור שהיה לו לדוד, וטוב שייחד האדם שעון מעורר שהוא בשביל הקימה בבוקר לדבר ה’, כך נהגו אבותי זצוק”ל.

ה. כדי להעלות הנשמה בצורה ראויה צריך שישה תנאים: א. שכל תפילותיו יהיו ראויות ובדבקות, והשיג “מי יעלה בהר ה’, ומי יקום במקום קודשו”. ב. צריך שיתן באותו היום צדקה בסתר, שהוא לא יודע למי וגם המקבל לא יודע מי נתן לו הצדקה הזאת, ושיהיה המקבל הצדקה ראוי לצדקה. ג. צריך שכל עוונותיו יהיו מול עיניו בשעת קריאת שמע, ויתוודה על כל מה שחטא באותו היום. ד. שיהיה רוב היום לבוש בטלית ותפילין ולא יסיח דעתו מהם. ה. שהציל באותו היום יהודי מלעבור עברה. ו. או שקירב יהודי באותו היום לחזור בתשובה שלמה.

ו. בתחילת הלילה ישן האדם על צידו השמאלי, וזה מסוגל להכניע החיצונים ומסוגל מאוד. ואחר חצות ישכב על צידו הימני, כדי לעורר הרחמים והחסדים.

ז. ישן עם טלית קטן בלילה.

ח. מי שלא ישן לילה שלם ולומד בו, עולה לו כתיקון של חיוב אחד של כרת, כך מקובלנו מאבותינו ורבותינו.

ט. מובא בגמרא (ברכות ה.) אמר רבי יצחק כל הקורא קריאת שמע על מיטתו, מזיקין בדלין הימנו וכו’ ע”כ.

י. בזמן שקורא קריאת שמע על המיטה זה זמן מיוחד לתקן כל הז”ל, בין באונס בין ברצון בין בשוגג בין על ידך בין על ידי אחרים. ויכוין שתי כוונות, א. שבכח קריאת שמע זו, ימותו אותן הגופות הטמאים המלבישים לאותן נשמות, שעשתה אותן הסיטרא אחרא מכח אותן הטיפות שיצאו לבטלה. ב. שיחזרו אז אותן הנשמות אל הקדושה, ואחר כך יבואו בעולם הזה כשאר כל הנשמות.
[7/20, 4:53 AM] R Moshe Avital: דוח יומי שובה ישראל – אונטורה בס״ד :

1. הלכות בוקר מדברי קדשו של כבוד שליט״א בסידור אמרי פי בענין תיקון חצות.
2. לימוד תורה – לימוד עם בעלי בתים עד סביבות השעה 12:00 גמרא,חומש,נביא ומשנ״ב בשילוב דברי כבוד הרב שליט״א.
3. לימוד אברכים ובחורים – לימוד בחברותות עד 13:30 עם שיעור.
4. הפצה – בס״ד הפצה של הקונטרס אמונה וביטחון , ושל העלונים הקדושים בענין אמירת איזהו מקומן להרבות שלום.
5. מצות תפילין – חיזוק מצות תפילין במספר שיעורי תורה ובחסדי ה׳ היה קידוש ה׳ גדול וכמות יפה של יהודים לקחו עליהם מצות תפילין 40 יום ברצף להקפיד בה בכל כח לרפואת וישועת כבוד הרב שליט״א.
6. אמירת תיקון חצות ביום בבית המדרש אברכים ובחורים ובעלי בתים. ואמירת תיקון חצות בלילה.
7. שיעור ערב – בישיבה הקדושה מדברי קדשו של כבוד הרב שליט״א מחשבת הנפש חלק לד׳ והיה מזה בס״ד חיזוק נפלא מאוד.
8. המשך קריאת חלקי המשניות שחולק כבקשת כבוד הרב שליט״א לשבוע השני של בין המצרים.
9. שיעורי תורה מדברי כבוד הרב שליט״א – הועברו אתמול בס״ד כ4 שיעורי תורה מחוץ לישיבה הקדושה במקומות שונים לבעלי בתים מדברי קדשו של כבוד הרב שליט״א.
10. קריאת פרשת איזהו מקומן בס״ד לרפואת וישועת כבוד הרב שליט״א.
11. הדלקת נר תמיד לכבוד האמורא הקדוש רבה בר נחמני.
זכות התורה והחסד וזיכוי הרבים תגן בעד כבוד הרב שליט״א שיזכה לקום בריא ושלם לאורך ימים ושנות חיים ולהנהיגנו עד ביאת גואל צדק .

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
0 Comments Off 3046 כ״ו בתמוז ה׳תשע״ז – יולי 20, 2017 הלכות