חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2621.
נותרו עוד 13 פרקים!

91%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

הלכות חנוכה

ג׳ בטבת ה׳תשע״ט – דצמבר 11, 2018

הלכות ומנהגי חג החנוכה מתוך הקונטרס *תאיר נרי* של *כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א*
א. מנהג קדוש וטוב הוא לשים השמן של נרות חנוכה בסוכות בסוכה לנוי ויופי, ומאותו שמן להדליק את נרות החנוכה ואז כוחם רב.

ב. סגולה לצאת ממרה שחורה להסתכל על הנרות הדולקים של חנוכה, ומי שנמצא בעצבות ובדאגות יקפיד בזה ויראה ישועות גדולות.

ג. דוד המלך אומר בתהילים (צא, ח) “רק בעיניך תביט” וגו’ דהיינו שלתקן פגם העינים שהוא מקור הפגם שלא יסתכל בהסתכלות אסורות, וגם יביט בדברים שבקדושה על מצוה ועל נרות חנוכה, וכמו שאנו אומרים “ואין לנו רשות להשתמש בהן אלא לראותן בלבד”.

ד. אחד מן הקשיים הגדולים בנפש האדם שהאדם לא רואה את הפגמים אשר נמצאים בו, ואז מרגיש שהעולם מתנכל לו ולא מבין אותו, ונמצא שהאדם מלא בטענות ומענות כלפי העולם. ‏אך אם היה מבין ורואה ומרגיש את מגרעותיו, היה מתקן אותם והיה חוסך ומונע מעצמו הרבה קשיים וחוסר הבנה. וזה הכח בנרות חנוכה על ידי ההתבוננות בנרות, האדם רואה ומבין את מגרעותיו ונפתח צוהר בנפשו להבין את מה שצריך לתקן ולסדר. וזה “אין לנו רשות להשתמש בהם” פירוש לא צריך להשתמש בנרות “אלא לראותם בלבד”, מספיקה הראיה בהם וכבר כל המקומות החשוכים בנפש מוארים, והאדם יכול לתקן את כל הקשיים והמגרעות שבנפשו.

ה. רבותינו הקדושים זצוק”ל למדו אותנו שראיית נר חנוכה סגולה לזיכרון, דוגמת מזוזה וציצית. דהנה מזוזה בפתח לזכור את מלכות ה’, ציצית “וראיתם אותם וזכרתם”, וכך גם נר החנוכה היונים רצו לשכחם מהתורה, ואנו זוכרים ומושכים חוט של חסד לזכרון על נפשנו.

ו. אדם שפגם בעיניו בא לפני מור זקני רבנו מאיר אבוחצירא זצוק”ל ושאל אותו איך לתקן מה שפגמתי בקטנות בראיה האסורה, וענה ואמר לו שיקפיד להסתכל בכל יום בנרות חנוכה, ויש כח לטהר מה שפגם בקטנות בראיה האסורה.

ז. ידע האדם שכל צרה אשר נמצא בה ח”ו, על ידי הסתכלות בנרות חנוכה גורר ומושך ישועות להינצל מכל צרה ובעיה, וכך מובא בספר הק’ “ייטב פנים” (חנוכה אות י) מנהג ישראל תורה, לישב אחר הדלקה ולשים עין באור הנרות, והטעם בכדי להמשיך הניסים והנפלאות על ידי כח הראיה שיש בו להוליד.

ח. ידע האדם שבחנוכה יש כח גדול לענייני פרנסת האדם לכל השנה, וירבה להתפלל על פרנסתו הנרות הדליקים וידוע מה שדקדקו רבותינו זצוק”ל על דברי יעקב אבינו “לחם לפי הטף”, והנה הט”ף בגמטריא תשעים וארבע והחנוכה בגמטריא תשעים וארבע וזה כח הפרנסה, ולכן נהגו גם לתת לטף (ילדים) כסף בחנוכה.

ט. בימי חנוכה יש ענין גדול להיפקד בזרע בר קיימא, ואשה שלא זכתה לפרי בטן תאמר “ותתפלל חנה” (שמואל א’ ב, א-י) והנה ידוע מה שמובא בשם רבנו האר”י הקדוש זצוק”ל שמתתיה בן יוחנן כהן גדול ‏היה גלגול (או ניצוץ) של שמואל הנביא, כי שמואל התחיל לתקן את מידת ההוד אבל לא גמר לתקן את מידת ההוד לגמרי, ולכן בא שמואל הנביא בגלגול מתתיה כהן גדול, ואז תיקן את מידת ההוד לגמרי למשך שמונת ימי חנוכה. ובהיות שמתתיה בן יוחנן כהן גדול שהוא שמואל הנביא מתקן את פגם נצח והוד מכח אמו חנה, כי שמואל הנביא הוא בחינת זעיר אנפין וחנה אמו של שמואל הנביא הוא בחינת אמא עילאה המתלבשת בשמואל הנביא, בסוד התלבשות מוחין דאמא בזעיר אנפין. ועל ידי חנה נמשך הכח לשמואל הנביא לתקן את פגם נצח והוד. והאריכו רבותינו בזה “ולקוצרים אמר ברוך” ובכח תפילת חנה נפקד ברחמים וברצון, ובשפלנו “זכר” לנו ויפרקנו מצרינו.

י. בימי חנוכה יש כח גדול למי שלא זכה לזרע של קיימא להיפקד בבנים ובנות, ולכן מי שלא נפקד יכוון בשעת הדלקת נרות ויבקש מהקב”ה רחמים להיפקד.

יא. מובא ברבותינו הקדושים זצוק”ל שבסוף ימי החנוכה יאסוף כל השמנים והפתילות, ויכבדם למקום אחד וידליק אותם, והוא ואשתו יעברו מעליהם ומועיל לשלום בית ולזרע בר קיימא.

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
0 Comments Off 1519 ג׳ בטבת ה׳תשע״ט – דצמבר 11, 2018 חנוכה