חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2629.
נותרו עוד 23 פרקים!

85%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

ההכנה הראויה לשבת קודש

כ״ד בטבת ה׳תשע״ח – ינואר 11, 2018

ב”ה סיימנו שבוע מופלא של התעלות והתרוממות הנפש גדולה, כעת הגיעה העת להתכונן לקראת שבת המלכה שיום זה הוא ההשפעה לכל השבוע כולו.

מו”ר זקננו רבי מאיר אבוחצירא זיע”א היה אומר שמשבת הוא יודע כיצד ייראה השבוע כולו. וכך, באמצע השבת היה רבי מאיר זיע”א יכול לומר לפתע, יום ראשון יהיה כך. יום שני יהיה יותר טוב. ביום שלישי תהיה שמחה. צריך להתפלל שביום חמישי לא תהיה אף בעיה, וכן הלאה על זו הדרך.
באחד הימים שאלו אחג ממקורביו כיצד יודע זאת, השיבו רבי מאיר זיע”א, שבת קודש היא כמו תמצית בה יש את כל השבוע כולו, וכיצד שעובדים את התמצית מרגישים בלב הכל. וכפי שהגמרא אומרת (ירושלמי ברכות דף מא.) אמרו עליו על רבי חנינא בן דוסא שהיה מתפלל על החולים ואומר זה חי וזה מת אמרו לו מנין אתה יודע אמר להם אם שגורה תפילתי בפי יודע אני שאני מקובל ואם לאו יודע אני שהוא מטורף.
כך בשבת קודש, אפשר לדעת כיצד יראו כל ימות השבוע על פי השבת הקדושה.
כשאדם הולך לבית הכנסת ביום השבת צריך ללכת בקדושה ובטהרה ובדמחה גדולה. וכן בתפילת שמונה עשרה בליל שבת יש שבע ברכות, משום ששבת היא כמי חתונה עם הקב”ה כמו ברכות שאומרים בחופה.
אדם חוזר מבית הכנסת מלווים אותי שני מלאכי השרת, שני העדים של החופה והקידושין. ולכן כששב לביתו צריך לשמוח כמו חתן ששב לביתו מול הכלה. הבית צריך להיות מוכן בשמחה גגולה. וכשנוטל את הכוס לעשות קידוש, מובא באור החיים הקד’, שחייב להרהר בתשובה, ואם לא עושה כן, פוגם בעדות של הקב”ה. והקידוש הוא כמי בנישואין.
ומובא ברבותינו הקד’ ששני מלאכי השרת המלווים את האדם מבית הכנסת מסתכלים כיצד נראה הבית. אם הם רואים שביתו מוכן כראוי באהבה ובאחווה, שני המלאכים מברכים אותו שכך יהיה בשבת הבאה. ושני המלאכים הללו, האחד הוא מלאך טוב, והשני הוא הס”מ, המלאך של עשו. אם מתנהג בקדושה ובטהרה, הס”מ מתכופף ומודה שמקבל על עצמו שיהיה לאדם טוב. והמלאכים הללו נשארים בביתו של האדם עד מוצאי שבת (ויש מפרשים שאומרים שימהר לומר צאתכם לשלום כדי שלא ישארו בבית. ורבי יואל מסטמאר זיע”א אומר שלא לומר צאתכם לשלום).
וכשאדם אומר במוצאי שבת “ויתן לך אלקים מטל השמים,” וגו’, שזה הברכה שקיבל יעקב מיצחק, ועל זה הודה לו המלאך של עשו, אז גם המלאך של עשו מקבל על עצמו את זה שהאדם מקבל שוב את הברכות.
ועלינו לדעת שאם כל שבת כך הם פני הדברים, על אחת כמה וכמה בשבתות אלו של ימי השובבי”ם, תיקון מידת היסוד, אשר אין מציאות לעלות ולהשיג השגות, הן ברוחניות והן בגשמיות, באם האדם פגום במידת היסוד. וכל שבת קודש מפרשיות אלו כוחה רב ועצום מאד.
לכן נקבל על עצמנו בכל יום חמישי קבלות גדולות. אדם ישתדל בכל מחיר שלא תיכנס השבת ללא שעזר ליהודי בצדקה לכבוד שבת, שכאשר ישב ליד שולחן השבת יידע בבירור שעזר למשפחה להכניס את השבת.
וכן ייכנס לשבת לאחר הרהורי תשובה. יטבול במקווה, ואם לא יצליח יעשה את נטילת הידים הראויה שיש לה מעלות גדולות.
ינשק את ידיה של אמו בליל שבת קודש (כמובא ברבינו האר”י הקד’).
להשתדל ולהתאמץ לסיים את ספר דברים, אשר אנשים רואים לאחר קריאתו נסים גדולים ונשגבים. מי שיקרא ספר זה, יזכה שכל משאלות ליבו יתקיימי לטובה, הן ברוחניות והן בגשמיות.

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
0 Comments Off 1553 כ״ד בטבת ה׳תשע״ח – ינואר 11, 2018 יומא דהילולה, מאמרים