חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2631.
נותרו עוד 137 פרקים!

9%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

דבר תורה לימי ספירת העומר

ט׳ באייר ה׳תשע״ח – אפריל 24, 2018

רבי שמעון בר יוחאי היה מהתלמידים החשובים של רבי עקיבא. וחז”ל אומרים עשרים וארבע אלף תלמידים היו לרבי עקיבא, וכולם מתן בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה.

ושנים רבות היה קשה בדעתנו, בשביל חטא כל כך קל ימותו עשרים וארבע אלף תלמידים. עשרים וארבע אלף תלמידים ימותו על זה שלא נהגו כבוד זה בזה? 

אלא אפשר לבאר ולומר, רבי עקיבא היה יסוד וסמל התורה שבעל פה, וידוע שתורה שבעל פה עוברת על ידי מסורת מדור לדור, ואם אין מסורת בתורה שעוברת מדור לדור חס ושלום יש סכנה שתשתכח התורה מישראל, ולכן המיוחדות של התורה שבעל פה היא על ידי העברה מדור לדור את התורה שבעל פה, וזה משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה, מדור לדור התורה עברה.

ותלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה, אמרו חז”ל שעיניהם הייתה צרה זה בזה ועל מה עינהם היתה צרה? בלימוד התורה, ובגלל שכך היתה עיניהם צרה התורה הייתה צריכה להיעצר אצל תלמידי רבי עקיבא, כי עיניהם הייתה צרה זה בזה, ולא שמחו על העברת התורה מדור לדור. 

אם כך דבר זה היה סכנה להמשך קיום התורה ולהמשך עם ישראל, כי בלי תורה הקדושה אין עם ישראל “לולי בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי” אם כך זאת היתה מידת הדין הגדולה על תלמידי רבי עקיבא, בזה שעיניהם הייתה צרה זה בזה.  לימדו ולא למדו אחד לשני, וכך לא היה המשך וקיום לתורה להמשיך לעבוד מדור לדור, וזו הייתה הקפידה הגדולה שעליה מתו עשרים וארבעה אלף תלמידים של רבי עקיבא.

אבל רבי שמעון בר יוחאי היה השורש והיסוד שהמשיך את הכח של התורה מרבי עקיבא לדורות הבאים, והוא היה ההמשך שלא תיעצר התורה בהתנהגות תלמידי רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד זה בזה ושעיניהם היו צרות ולא נתנו המשך לתורה להמשיך. 

ועל פי זה יובן מדוע רבי עקיבא מסר את נפשו על לימוד התורה, רבי עקיבא ידע שתלמידיו חטאו בזה שלא נתנו קיום והמשך לתורה, שלא מסרו את התורה לדורות הבאים.

לכן רבי עקיבא אפילו שהייתה גזרה שמי שילמד תורה ימות, בשביל לעשות ההיפך ממה שתלמידיו עשו שלא רצו להמשיך את התורה לדור הבא בגלל צרות עין, עמד ומסר נפש ומסר את נפשו על לימוד התורה, אפילו שידע שיהרג על זה ויוציאו אותו להריגה על זה, מסר את נפשו בעניין הזה ובדבר הזה.

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
0 Comments Off 1567 ט׳ באייר ה׳תשע״ח – אפריל 24, 2018 דבר הרב, דבר הרב מרכזי