חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2630.
נותרו עוד 73 פרקים!

51%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך

ט״ו בשבט ה׳תשע״ט – ינואר 21, 2019

דבר תורה על פרשת יתרו מפי מו”ר עט”ר שליט”א: ״אדם לעמל יולד״ ודרשו רבותינו הקדושים *לעמל* ר״ת *ללמוד* *על* *מנת ללמד*. דכח גדול יש בתורה אשר לומד האדם ומלמדה לאחרים. 

ורבי יוחנן דרש ואמר: אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת.
ודרשו רבותינו הקדושים (עבודת ישראל) שעיקר יצירתו של אדם הוא כדי שילמד מתורתו לאחרים.
וידועים דברי הגמרא במסכת סוכה, מ״ט מאי דכתיב ( משלי ל״א- כ״ו): *״פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה״.*
וכי יש תורה של חסד ויש תורה שאינה של חסד, אלא תורה לשמה זוהי תורה של חסד. איכא דאמרי תורה ללמדה זוהי תורה של חסד, שלא ללמדה זוהי תורה שאינה של חסד.

וידע האדם מעלת זיכוי הרבים והמשך הלימוד אשר למד, לאחרים.
והנה מצאנו בספר במדבר י׳, כ״ט: *״ויאמר משה לחובב בן רעואל המדיני חותן משה נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר ה׳ אותו אתן לכם. לכה איתנו והטבנו לך כי ה׳ דבר טוב על ישראל ויאמר אליו לא אלך, כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך ויאמר אל נא תעזוב אותנו כי על כן ידעת חנותינו במדבר והיית לנו לעיניים. והיה הטוב ההוא אשר ייטיב ה׳ עימנו והטבנו לך.״* ע״כ.
וקשה, מדוע משה רבנו כל כך הפציר וביקש מיתרו ללכת עימם לארץ ישראל הרי לכל משמעות גדולה, לשעתו ולדורות הבאים, ואם כן חובה עלינו להבין ולהשכיל מה סיבת בקשת והפצרת משה מיתרו לבוא עם עם-ישראל, לארץ ישראל. אלא, אפשר לבאר ולומר : מובא ברבנו החתם סופר זצוק״ל ( ח״א דף י״ז) מקשה רבנו זצוק״ל על פי הדברים המובאים בישעיה ב׳, י״א: *״הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה׳ בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה׳ אל בית אלוקי יעקב ויורינו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר ה׳ מירושלים״*.
ועל פי דברים אלו מבאר רבנו זצוק״ל שמשה רבנו חשב שיזכה להיכנס לארץ ישראל ואם היה נכנס היה התיקון השלם, ובלע המוות לנצח ולא הייתה מיתה יותר בעולם, ותחיית המתים הייתה.
ואז כל הגרים הם היו התלמידים אשר להם היו מלמדים את תורת ה׳, כי עם ישראל יהיו בשעת הגאולה השלמה ברוב המעלה ותמלא בארץ דעה את ה׳ והגרים יהיו התלמידים אשר להם ילמדו את דבר ה׳ ולכן ביקש משה רבנו ואף הפציר ביתרו ללכת עימם לארץ ישראל בכדי שיהיה ראש התלמידים אשר לו ילמדו את תורת ה׳.
ולכן משה רבנו עמד בבקשה חזקה בפני יתרו שילך עימם לארץ ישראל, בכדי שיהא ראש הגרים וראש התלמידים לקבל תורה מעם ישראל אחרי התיקון השלם שמשה רבנו חשב שיהיה עם כניסתו לארץ ישראל, ואז הגרים יהיו התלמידים אשר ילמדו את דבר ה׳ מעם ישראל.

ועל פי דברים קדושים אלו יובן:
הנה רבותינו הקדושים ביארו דהלשון של ברכת התורה היא ״נותן התורה״ והקשו: מדוע נותן התורה ולא נתן התורה? אלא תורתנו הקדושה היא נצחית ובכל רגע ורגע מחוייבים אנו ללמוד וללמד אותה ולכן נאמר בלשון ׳נותן התורה׳.
אך עלינו לחזק יסוד גדול בכל ההבנה והדבקות בתורה. דהנה לכל יהודי יש מקור אשר ממנו שורש נשמתו יונקת ושואבת את התורה הקדושה וכל יהודי חייב להידבק ברבו ולכן מדורי דורות הקפידו *ב״עשה לך רב״* וסביב גדולי עם ישראל התקבצו קהילות קהילות והתיישרו לצידם לשתות בצמא את הושפע לגדולי ישראל וכל דור היה בו דור דור ודורשיו
הדור שהם התלמידים ינקו את כוחם מדורשיהם, שהם הרבנים. וכאשר יהודי מקיים את דברי רבותינו ״עשה לך רב״ צריך האדם להסתלק מן הספק ולקדש את ״עשה לך רב״ בתורתו, בהנהגתו ובמנהגיו ועצת היצר הרע לבוא חדשים לבקרים להיכנס כשועלים קטנים מחבלים כרמים בכדי להטעות ולשבש הדרך של דור דור ודורשיו ושל עשה לך רב.
ולכן, עלינו להקפיד ולחיות מרוכזים בדרך אשר בה ישכון אור ובלי אומר ובלי דברים וכך הקיום של תורתנו הקדושה ממשיך וימשיך, ממשה, קיבל תורה בסיני ומסרה ליהושע וכך, מדור לדור רבה אמונתך עד ביאת משיח צדקנו וכל הפורץ גדר ישכנו נחש.
*יעזרנו ה׳ על דבר כבוד שמו ונזכה לגאולה שלמה במהרה.*
*המצפה לישועה בקרוב ממש.*

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
0 Comments Off 1228 ט״ו בשבט ה׳תשע״ט – ינואר 21, 2019 דבר הרב, דבר הרב מרכזי